Voorjaarsnota 2020
portal

Ambities

Ambitie 5 Versterken natuur in Zuid-Holland

Zuid-Holland heeft unieke natuur
De combinatie van het kenmerkende kust-, veenweide- en rivierdelta- landschap, waarin steden en landschap met elkaar verweven zijn, maakt de provincie Zuid-Holland veelzijdig en uniek. Een typisch Hollands landschap met bossen, sloten, molens en boerderijen en met belangrijke leef- gebieden voor plant- en diersoorten.

Landschap en natuur staan onder druk
Tegelijk is de provincie Zuid-Holland een dichtbevolkte provincie en staat de kwaliteit van de leefomgeving onder druk. Denk alleen al aan de recente discussies over stikstof en over verontreiniging van bodem en water door PFAS. Het is van groot belang dat de inwoners van Zuid-Holland kunnen wonen en werken in een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving, met directe toegang tot hoogwaardig groen, erfgoed en water. De provincie sluit hiermee aan op het klimaatakkoord.

We streven naar gezonde natuur
Met het onderdeel ’Versterken Natuur’ geven we invulling aan deze ambities. Wij streven naar vitale natuur en fraaie landschappen die beginnen bij de voordeur en zich uitstrekken tot de kernen van natuurgebieden, verbonden met water en erfgoed. Met natuur faciliteert de provincie Zuid-Holland een economisch systeem dat uitgaat van de kwaliteit van ons natuurlijk kapitaal: voldoende schoon drinkwater en zoetwater, oppervlaktewater van goede kwaliteit, gezonde bodems (die CO 2 vastleggen), het waterzuiverende vermogen van de natuur, bestuiving en natuurlijke plaagregulatie. De provincie wil voortbouwen op de ervaringen die zijn opgedaan binnen het succesvolle samenwerkingsprojecten.

We gaan naar een vitale landbouwsector
De provincie Zuid-Holland wil de transitie naar een vitale landbouw versnellen voor alle landbouwsectoren en regio’s. Daarin staan kringlooplandbouw en een natuurinclusieve aanpak centraal. Ook wordt ingezet op het tegengaan of verminderen van bodemdaling in de veenweidegebieden en het ontwikkelen van een energieneutrale en klimaatadaptieve aanpak. De landbouw teelt gezond, duurzaam en betaalbaar voedsel voor iedereen en blijft dé belangrijkste beheerder van het typische agrarische cultuurlandschap.

(bedragen x € 1.000)
Lasten € 134.125
Baten € 26.961
Saldo € 107.165
Deze pagina is gebouwd op 08/28/2020 08:02:59 met de export van 08/28/2020 07:55:42