Voorjaarsnota 2020
portal

Samenvatting

Financieel beeld

Mutatie-overzicht Voorjaarsnota 2020

Onderstaande tabel geeft inzicht in de mutaties vanuit de Voorjaarsnota 2020 en de beoogde mutaties voor de Kadernota 2021. Op basis van de mutaties in de Voorjaarsnota 2020 is er in 2020 sprake van een verbetering van het begrotingssaldo met € 9,2 mln maar deze is voor 2020 nog steeds negatief met een saldo van € -15,5 mln.

Het voordelige saldo van de mutaties wordt toegevoegd aan de algemene reserve, het nadelig saldo zal worden onttrokken aan de algemene reserve. Het effect op de algemene reserve en het begrotingssaldo zal in de betreffende paragrafen nader worden toegelicht.

(bedragen x € 1 mln)

Nieuwe collegeperiode

Nieuwe collegeperiode

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

A

Mutaties eerdere P&C producten

1

Mutaties in begrotingssaldo in eerdere P&C producten

-24,7

2,2

1,7

13,8

55,4

52,0

42,4

42,3

Totaal (A) Mutaties eerdere P&C producten

-24,7

2,2

1,7

13,8

55,4

52,0

42,4

42,3

B

Ontwikkelingen binnen de Algemene dekkingsmiddelen en Organisatie

Ambitie Organisatie

Autonome ontwikkelingen

1

Ontwikkelingen provinciefonds: Algemene uitkering

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

2

MRB ontwikkelingen wagenpark

6,3

4,1

2,8

2,4

3

Compensatie provincie Zeeland

-0,1

-0,1

Resterende ontwikkelingen

4

Jaarrekening: Resultaat jaarrekening

21,1

4

Jaarrekening: Beklemmingen

-16,4

-0,3

-0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5

Kapitaallasten: afschrijving

3,9

3,6

3,4

2,1

1,0

-1,1

-0,9

-0,8

5

Kapitaallasten: rente

0,9

0,7

-0,6

-1,4

-1,6

-2,1

-2,3

-2,6

5

Kapitaallasten: Voor het investeringsproject Zon op Infra wordt reserve Bereikbaarheid als dekking ingezet.

1,5

6

Reserves: Onbeklemd deel reserve Toekomstagenda

0,1

7

Asbest sanering C gebouw

-4,4

Totaal B: Exogene/Algemene ontwikkelingen

11,5

9,6

5,2

3,1

-0,6

-3,1

-3,2

-3,4

C

Ontwikkelingen binnen de Ambities

Ambitie 1 Samen werken aan Zuid-Holland

1

Stikstof

-2,8

Ambitie Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland 

2

Wijziging kasritme "Nationaal Programma Rotterdam Zuid" (NPRZ) 

0,8

-0,2

0,2

-0,8

Ambitie Concurrerend Zuid-Holland 

3

Coronamaatregel Fieldlabs budget ad € 1,1 mln naar voren halen

-1,1

1,1

Ambitie Gezond en veilig Zuid Holland 

4

Vrijvallen bijdrage aan DMCR voor ICT-investering

0,7

Totaal C: Ontwikkelingen binnen de programma's

-2,3

0,9

0,2

-0,8

0,0

0,0

0,0

0,0

Totaal (B+C)  intensiveringen

9,2

10,5

5,4

2,3

-0,6

-3,1

-3,2

-3,4

Begrotingssaldo Totaal (A+B+C)

-15,5

12,6

7,1

16,1

54,7

48,9

39,2

38,9

Deze pagina is gebouwd op 08/28/2020 08:02:59 met de export van 08/28/2020 07:55:42