Voorjaarsnota 2020
portal

Home

Kadernota 2021 - 2024

In onderstaande tabellen is een overzicht van de wijzigingen in begrotings-, boekjaar- en de projectsubsidies opgenomen en een toelichting op deze wijzigingen.

Begrotingssubsidies 2021 in vergelijking met 2020 (in €)

Beleidsdoel

Naam instelling

Maximaal te subsidiëren bedrag in 2020

Kadernota 2021

Maximaal te subsidiëren bedrag in 2021

4.3

Erfgoedhuis Zuid-Holland

1.775.273

1.675.273

1.675.273

4.3

Stichting molenviergang Aarlanderveen

22.058

22.500

22.500

4.3

Kunstgebouw

1.438.111

1.222.200

1.222.200

4.3

Stichting Educatie Orkest Projecten (SEOP)

33.555

30.355

30.355

4.3

Zuid-Hollandse Popunie

139.313

127.313

127.313

4.3

Bevrijdingsfestival

23.648

23.648

23.648

4.3

Stichting Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland

283.700

203.700

203.700

4.3

Prins Bernhard Cultuurfonds t.b.v. het themafonds digitalisering erfgoedcollecties Zuid-Holland

50.000

50.000

4.3

Stichting Restauratie Opleidingsprojecten Zuid-West

20.000

20.000

20.000

4.3

Probiblio

5.042.640

5.007.640

5.007.640

Totaal

8.778.298

8.382.629

8.382.629

De begrotingssubsidie aan Stichting Erfgoedhuis Zuid-Holland voor een bedrag van € 1.675.273 (Beleidsdoel 4-3)
Het Erfgoedhuis Zuid-Holland is een belangrijke maatschappelijke partner van de provincie voor de uitvoering van haar cultureel erfgoedbeleid. Activiteiten zijn onder andere ondersteuning bij erfgoedlijnen in Zuid-Holland, deskundigheidsbevordering van vrijwilligers en advisering van gemeenten over hun wettelijke erfgoedtaken bij de ontwikkeling van immaterieel erfgoed en bij het project voor digitalisering van erfgoed.
De maatschappelijke baten zijn: behoud en ontwikkeling van cultureel erfgoed in balans met de omgeving.
De subsidie wordt financieel gedekt uit bestaande exploitatiemiddelen voor Erfgoed, cultuur en toerisme (4.3) met beleidsprestatie 4.3.1 (behoud en ontwikkeling van cultuur, erfgoed en toerisme in balans met de omgeving).
Clustering van uitvoeringstaken op het gebied van cultuur en erfgoed bij één organisatie draagt bij aan effectiviteit en efficiency van de beleidsuitvoering. Voor de uitvoering is gekozen voor het Erfgoedhuis Zuid-Holland.
Gevraagd wordt aan Provinciale Staten om de begrotingssubsidie vast te stellen op € 1.675.273 voor het jaar 2021 en deze op te nemen in de begroting.

De begrotingssubsidie aan Stichting Molenviergang Aarlanderveen voor een bedrag van € 22.500 (Beleidsdoel 4-3)
De molenviergang in Aarlanderveen is de laatste nog daadwerkelijk functionerende molengroep ter wereld. De vier molens vormen tezamen een zogenaamde getrapte bemaling, waarbij iedere molen afzonderlijk het water een niveau hoger opmaalt. Op die manier wordt het waterpeil in de Drooggemaakte Polder aan de Westzijde van Aarlanderveen hoofdzakelijk op windkracht gereguleerd. Sinds 1962 zijn het Hoogheemraadschap van Rijnland, de gemeente Alphen a/d Rijn en de provincie Zuid-Holland ten opzichte van elkaar verplichtingen aangegaan ter bevordering van de instandhouding van het molencomplex. De afspraken zijn vastgelegd in een convenant, dat eens per 10 jaar opnieuw wordt afgesloten. Dit gebeurde voor het laatst in 2015. Hierin is Stichting Molenviergang Aarlanderveen aangewezen om het dagelijkse beheer, het onderhoud en de restauratie van de molens en de bijgebouwen te verzorgen en daarbij optimaal gebruik te maken van reguliere subsidiemogelijkheden. De verplichtingen van de drie convenanthouders hebben betrekking op het dagelijkse beheer en de afdekking van het jaarlijkse exploitatietekort van de stichting, evenals participatie in het bestuur van laatstgenoemde.
In het convenant is opgenomen dat de provincie Zuid-Holland met ingang van 2015 jaarlijks aan de stichting 50% van het goedgekeurde exploitatietekort tot een maximum van € 21.200 per jaar (prijspeil 2015) vergoedt. Dit bedrag wordt aangepast met een percentage in overeenstemming met de consumentenprijsindex (CPI) van het Centraal Bureau voor de Statistiek (basis 2015 = 100). Dekking vindt plaats binnen de beschikbare middelen 2021 van beleidsdoel 4.3 Erfgoed, cultuur en toerisme.
De maatschappelijke baten zijn: het financieel ondersteunen van de stichting door de provincie door het beschikbaar stellen van boekjaarsubsidie stelt de stichting in staat om de molens in goede en functionele staat te houden. Hiermee wordt geborgd dat de molens hun bemalingstaak kunnen blijven uitoefenen en hebben ze een grote landschappelijke en educatieve waarde als laatste voorbeeld van een molengroep die een polder op windkracht bemaalt. De stichting zorgt voor openstelling van en draagvlak voor de molens, hetgeen bijdraagt aan een aantrekkelijk leef- en vestigingsklimaat t.b.v. een concurrerend Zuid-Holland.
Alternatieven voor het instrument subsidie zijn overwogen, maar niet realistisch en wenselijk omdat de provincie dan de samenwerking zou verbreken door opzegging van het convenant. De afspraken liggen vast in het convenant.
Gevraagd wordt aan Provinciale Staten om de begrotingssubsidie vast te stellen op € 22.500 voor het jaar 2021 en deze op te nemen in de begroting.

De begrotingssubsidie aan Kunstgebouw voor een bedrag van € 1.222.200 (Beleidsdoel 4-3)
De kwaliteit van de leefomgeving speelt een grote rol bij het vasthouden van inwoners en het aantrekken van gekwalificeerde nieuwe inwoners. Binnen die leefomgeving zijn cultuur en erfgoed een belangrijke bepalende factor. Zuid-Holland wil daarom haar cultuur en erfgoed beschermen, beleefbaar maken en benutten. De kwaliteit van de leefomgeving neemt toe als mensen kunnen deelnemen aan cultuur. Dit begint als door kinderen op jonge leeftijd in aanraking te brengen met kunst en cultuur. Kunstgebouw verleent tweedelijns ondersteuning aan gemeenten en onderwijs gericht op cultuureducatie en participatie.
De maatschappelijke baten zijn: meer kinderen en jongeren in aanraking laten komen met cultuur door kwalitatief goede en gespreide cultuurparticipatie aan te bieden via gemeenten en onderwijsinstellingen. Kunstgebouw is de organisatie die voor de provincie tweedelijns ondersteuning geeft op het gebied van cultuureducatie en participatie.
Dekking voor deze boekjaarsubsidie vindt plaats onder de beschikbare middelen van beleidsdoel 4.3 Erfgoed, cultuur en toerisme.
De begrotingssubsidie Kunstgebouw is een geschikt instrument om uitvoering te geven aan deze taak. Er zijn hiervoor geen alternatieven.
Gevraagd wordt aan Provinciale Staten om de begrotingssubsidie vast te stellen op € 1.222.200 voor het jaar 2021 en deze op te nemen in de begroting.
 
De begrotingssubsidie aan Stichting Educatieve Orkest Projecten (SEOP) voor een bedrag van € 30.355 (Beleidsdoel 4-3)
De kwaliteit van de leefomgeving speelt een grote rol bij het vasthouden van inwoners en het aantrekken van gekwalificeerde nieuwe inwoners. Binnen die leefomgeving zijn cultuur en erfgoed een belangrijke bepalende factor. Zuid-Holland wil daarom haar cultuur en erfgoed beschermen, beleefbaar maken en benutten. De kwaliteit van de leefomgeving neemt toe als mensen kunnen deelnemen aan cultuur. Dit begint al door kinderen op jonge leeftijd in aanraking te brengen met kunst en cultuur. SEOP is de provinciale organisatie die kinderen kennis laat maken met klassieke muziek en met name via een Symfonieorkest
De maatschappelijke baten zijn: meer kinderen en jongeren in aanraking laten komen met cultuur door kwalitatief goede en gespreide cultuurparticipatie aan te bieden via gemeenten en onderwijsinstellingen.
SEOP is de organisatie die voor de provincie kinderen kennis laat maken met klassieke muziek.
Dekking voor deze boekjaarsubsidie vindt plaats onder de beschikbare middelen van beleidsdoel 4.3 Erfgoed, cultuur en toerisme.
De begrotingssubsidie SEOP is een geschikt instrument om uitvoering te geven aan deze taak. Er zijn voor dit instrument geen alternatieven.
Gevraagd wordt aan Provinciale Staten om de begrotingssubsidie vast te stellen op € 30.355 voor het jaar 2021 en deze op te nemen in de begroting.

De begrotingssubsidie aan Zuid-Hollandse Popunie voor een bedrag van € 127.313 (Beleidsdoel 4-3)
De kwaliteit van de leefomgeving speelt een grote rol bij het vasthouden van inwoners en het aantrekken van gekwalificeerde nieuwe inwoners. Binnen die leefomgeving zijn cultuur en erfgoed een belangrijke bepalende factor. Zuid-Holland wil daarom haar cultuur en erfgoed beschermen, beleefbaar maken en benutten. De kwaliteit van de leefomgeving neemt toe als mensen kunnen deelnemen aan cultuur. Dit begint al door kinderen op jonge leeftijd in aanraking te brengen met kunst en cultuur. Popunie ondersteunt beginnende popmuzikanten en het optreedklimaat in Zuid-Holland.
De maatschappelijke baten zijn: meer kinderen en jongeren in aanraking laten komen met cultuur door kwalitatief goede en gespreide cultuurparticipatie aan te bieden via gemeenten en onderwijsinstellingen.
Dekking voor deze boekjaarsubsidie vindt plaats onder de beschikbare middelen van beleidsdoel 4.3 Erfgoed, cultuur en toerisme.
Popunie is de organisatie die voor de provincie beginnende popmuzikanten en het optreedklimaat ondersteunt. De begrotingssubsidie Popunie is een geschikt instrument om uitvoering te geven aan deze taak. Er zijn hiervoor geen alternatieven.
Gevraagd wordt aan Provinciale Staten om de begrotingssubsidie vast te stellen op € 127.313 voor het jaar 2021 en deze op te nemen in de begroting.
 
De begrotingssubsidie aan Bevrijdingsfestival Rotterdam voor een bedrag van € 23.648 (beleidsdoel 4-3)
De kwaliteit van de leefomgeving speelt een grote rol bij het vasthouden van inwoners en het aantrekken van gekwalificeerde nieuwe inwoners. Binnen die leefomgeving zijn cultuur en erfgoed een belangrijke bepalende factor. Zuid-Holland wil daarom haar cultuur en erfgoed beschermen, beleefbaar maken en benutten. De kwaliteit van de leefomgeving neemt toe als mensen kunnen deelnemen aan cultuur. Dit begint al door kinderen op jonge leeftijd in aanraking te brengen met kunst en cultuur. De provinciale bijdrage aan het Bevrijdingsfestival Rotterdam heeft als doel via muziek, debat en een kinderprogramma kinderen op het festival in aanraking te brengen met vrijheidsthema’s.
De maatschappelijke baten zijn: meer kinderen en jongeren in aanraking laten komen met cultuur door kwalitatief goede en gespreide cultuurparticipatie aan te bieden via gemeenten en onderwijsinstellingen.
Dekking voor deze boekjaarsubsidie vindt plaats onder de beschikbare middelen van beleidsdoel 4.3 Erfgoed, cultuur en toerisme.
De begrotingssubsidie Bevrijdingsfestival Rotterdam is een geschikt instrument om uitvoering te geven aan deze taak. Er zijn hiervoor geen alternatieven.
Gevraagd wordt aan Provinciale Staten om de begrotingssubsidie vast te stellen op € 23.648 voor het jaar 2021 en deze op te nemen in de begroting.

De begrotingssubsidie aan Stichting Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland voor een bedrag van € 203.700 (Beleidsdoel 4-3)
De kwaliteit van de leefomgeving speelt een grote rol bij het vasthouden van inwoners en het aantrekken van gekwalificeerde nieuwe inwoners. Binnen die leefomgeving zijn cultuur en erfgoed een belangrijke bepalende factor. Zuid-Holland wil daarom haar cultuur en erfgoed beschermen, beleefbaar maken en benutten. De kwaliteit van de leefomgeving neemt toe als mensen kunnen deelnemen aan cultuur. Dit begint al door kinderen op jonge leeftijd in aanraking te brengen met kunst en cultuur. Jeugdtheaterhuis zorgt ervoor dat kinderen en jongeren theater tot een zinvol onderdeel van hun bestaan maakt en biedt buitenschoolse en binnenschoolse theaterlessen en projecten aan op 5 leslocaties in Zuid-Holland.
De maatschappelijke baten zijn: meer kinderen en jongeren in aanraking laten komen met cultuur door kwalitatief goede en gespreide cultuurparticipatie aan te bieden via gemeenten en onderwijsinstellingen.Jeugdtheaterhuis is de organisatie die voor de provincie binnen- en buitenschoolse theaterlessen aanbiedt.
Dekking voor deze boekjaarsubsidie vindt plaats onder de beschikbare middelen van beleidsdoel 4.3 Erfgoed, cultuur en toerisme.
De begrotingssubsidie Jeugdtheaterhuis is een geschikt instrument om uitvoering te geven aan deze taak. Er zijn hiervoor geen alternatieven.
Gevraagd wordt aan Provinciale Staten om de begrotingssubsidie vast te stellen op € 203.700 voor het jaar 2021 en deze op te nemen in de begroting.
 
De begrotingssubsidie aan Prins Bernhard Cultuurfonds t.b.v. het themafonds digitalisering erfgoedcollecties Zuid-Holland voor een bedrag van € 50.000 (Beleidsdoel 4-3)
Erfgoedinstellingen stimuleren hun erfgoedcollecties te digitaliseren en daarmee toegankelijk te maken voor een breed publiek (= open data). Erfgoedinstellingen worden uitgedaagd nieuwe verbindingen aan te gaan met publieksdoelgroepen die normaal gesproken verder afstaan van de instellingen, zoals nieuwkomers en migranten, maar ook jongeren.
De maatschappelijke baten zijn: Zuid-Holland wil het erfgoed voor de toekomst behouden (benutten, beschermen en beleefbaar maken). Een vorm daarvan is het digitaliseren van het cultureel erfgoed. Daarnaast is er een relatie met het provinciale programma TOP (transparante en open provincie).
Dekking voor deze subsidie vindt plaats onder de beschikbare middelen vanuit het Coalitieakkoord 2020-2023 voor beleidsdoel 4.3 Erfgoed, cultuur en toerisme.
Er is gekozen voor het instrument subsidie omdat voor specifieke activiteiten financiële middelen worden verstrekt waarvoor de provinciale organisatie in ruil daarvoor geen producten of diensten van de aanvrager ontvangt of vereist.
Gevraagd wordt aan Provinciale Staten om de begrotingssubsidie vast te stellen op € 50.000 voor het jaar 2021 en deze op te nemen in de begroting.

De begrotingssubsidie aan Stichting Restauratie Opleidingsprojecten Zuid-West voor een bedrag van € 20.000 (Beleidsdoel 4-3)
Jongeren blijven interesseren voor het vak van restaureren van bouwkundige monumenten en daarmee kennis en ervaring op het terrein van het restaureren behouden t.b.v. de instandhouding van het culturele erfgoed in Zuid-Holland.
De maatschappelijke baten zijn: Zuid-Holland wil een toonaangevende provincie zijn waar mensen met plezier wonen, werken en recreëren. Met het restaureren van monumenten en de inzet van vakmensen via ROP, verbeteren wij de kwaliteit van de leefomgeving en verzorgen wij ook een betere presentatie en toegankelijkheid van monumenten.
Dekking voor deze boekjaarsubsidie vindt plaats onder de beschikbare middelen van beleidsdoel 4.3 Erfgoed, cultuur en toerisme.
Er is gekozen voor subsidie omdat voor specifieke activiteiten financiële middelen wordt verstrekt waarvoor de provinciale organisatie in ruil daarvoor geen producten of diensten van de aanvrager ontvangt of vereist.
Gevraagd wordt aan Provinciale Staten om de begrotingssubsidie vast te stellen op € 20.000 voor het jaar 2021 en deze op te nemen in de begroting.

De begrotingssubsidie aan Probiblio voor een bedrag van € 5.007.640 (Beleidsdoel 4.3)
De provincie Zuid-Holland ondersteunt de openbare bibliotheken en het bibliothekennetwerk in Zuid-Holland door middel van een boekjaarsubsidie aan de Provinciale Ondersteuningsinstelling Probiblio. Provinciale ondersteuningsinstellingen zijn uit hoofde van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen verantwoordelijk voor onder andere distributie van fysieke werken door middel van interbibliothecair leenverkeer en het samen met andere partijen ontwikkelen van innovaties voor lokale bibliotheken.
De maatschappelijke baten zijn: de provincie wil haar taken uit de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen goed uitvoeren en vindt het belangrijk dat inwoners van Zuid-Holland zo goed en volledig mogelijk bediend worden in hun zoektocht naar kennis, informatie en cultuur. Bibliotheken leveren hieraan een belangrijke bijdrage.
De subsidie wordt financieel gedekt uit bestaande exploitatiemiddelen voor Erfgoed, cultuur en toerisme (4.3) met beleidsprestatie 4.3.3 (versterken cultuurparticipatie en bibliotheken).
Er zijn geen alternatieven voor het instrument subsidies overwogen. De Wet stelsel openbare bibliotheekvoorziening definieert provinciale ondersteuningsinstellingen als volgt: in overwegende mate door een of meer provincies gesubsidieerde of in standgehouden voorziening die een pakket aan ondersteunende activiteiten biedt voor de lokale bibliotheken in de desbetreffende provincie of provincies.
Gevraagd wordt aan Provinciale Staten om de begrotingssubsidie vast te stellen op € 5.007.640 voor het jaar 2021 en deze op te nemen in de begroting.

Boekjaar- en projectsubsidies 2021 in vergelijking met 2020 (in €)

Beleids-doel

Subsidieregeling-nummer

Titel van regeling

Totaal subsidie-plafond 2020

Kadernota 2021

Totaal subsidieplafond 2021

4.1

1.6.65

Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland

14.440.000

13.400.000

13.400.000

4.3

1.6.36

Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013

1.643.471

1.650.000

1.650.000

4.3

1.6.90

Subsidieregeling Erfgoedlijnen Zuid-Holland 2020

3.720.192

3.400.000

3.400.000

4.3

1.6.46

Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013

836.000

875.000

875.000

Totaal

20.639.663

19.325.000

19.325.000

1.6.65 Subsidieregeling MKB-innovatiestimulering topsectoren een hoofdplafond voor een bedrag van                    € 13.400.000 voor het jaar 2021 (Beleidsdoel 4-1)
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de regio’s (provincies) werken vanuit een gezamenlijke instrumentenkoffer aan het doel om nationale en regionale innovatiestimuleringsinstrumenten in de Topsectoren zo veel mogelijk te harmoniseren en onderling te verbinden. De regeling MKB-innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland is voortgekomen uit deze samenwerking met het ministerie van EZK. Deze regeling is het instrument dat aansluit bij de ambitie om de meest innovatieve regio van Nederland te zijn. Wij zetten hierbij in op de kruisbestuiving tussen de verschillende sectoren en de diensten en producten die veel waarde toevoegen. Daarnaast stimuleren we ontwikkeling en toepassing van innovaties in het MKB. Met de MIT-subsidieregeling wordt het innovatiepotentieel van Zuid-Holland beter benut. De middelen worden gefinancierd uit het exploitatiebudget 2021 van de provincie (provinciale middelen).
De maatschappelijke baten zijn: het valoriseren van kennis en het versterken van het MKB in de topsectoren draagt zorg voor vernieuwing van de regionale economie in Zuid-Holland. Hierbij gaat het ook om cross-sectorale innovatie. Die innovatie over de grenzen van disciplines en sectoren is van toenemend belang voor de transitie naar een duurzame en digitale samenleving en economie. De provincie zet in op een versnelde transitie naar een nieuwe economie, waarin innovatieve MKB-bedrijven van nu de werkgevers van morgen zijn. De toename van werkgelegenheid komt met name van snelgroeiende innovatieve MKB-bedrijven die inzetten op digitalisering, circulaire economie en/of energietransitie.
Met de MIT subsidiëren we innovatieprojecten in de vroege risicovolle fase. Subsidie is daar het juiste instrument omdat in deze fase leningen niet door bedrijven worden aangegaan (en ook niet door financiers worden aangeboden). Het risico is te groot maar innoveren is belangrijk voor de Mkb’ers om te kunnen groeien en voor te lopen op hun concurrenten. Innovaties worden anders niet gedaan of veel trager. Met het MIT-instrument jagen we innovatie aan in de ‘pijplijn’.
Gevraagd wordt aan Provinciale Staten om het plafond vast te stellen op € 13.400.000 voor het jaar 2021.

1.6.36 Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013 een hoofdplafond voor een bedrag van   € 1.650.000 voor het jaar 2021 (Beleidsdoel 4-3)
De kwaliteit van de leefomgeving speelt een grote rol bij het vasthouden van inwoners en het aantrekken van gekwalificeerde nieuwe inwoners. Binnen die leefomgeving zijn cultuur en erfgoed een belangrijke bepalende factor. Zuid-Holland wil daarom haar cultuur en erfgoed beschermen, beleefbaar maken en benutten.
Om rijksmonumenten in Zuid-Holland te behouden en de restauratieachterstand in te lopen worden subsidies verleend voor de restauratie van rijksmonumenten (paragraaf restauratie). Bovendien wil de provincie de leegstand van rijksmonumenten tegengaan door herbestemming te bevorderen. Leegstand leidt immers tot verval. Daarom worden ook subsidies verleend voor duurzaamheidsmaatregelen en toegankelijkheidsmaatregelen ten behoeve van de herbestemming van rijksmonumenten (paragraaf herbestemming).
Voor de paragraaf Restauratie uit de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013 wordt 50% van de gedecentraliseerde middelen van het Rijk t.b.v. de restauratie van rijksmonumenten ingezet. De andere 50% wordt ingezet voor de Subsidieregeling erfgoedlijnen Zuid-Holland. In 2019 zijn de gedecentraliseerde rijksmiddelen voor restauratie van rijksmonumenten verlaagd van € 3 mln naar afgerond € 2,3 mln.
Om de verlaging van de gedecentraliseerde rijksmiddelen te compenseren en om middelen beschikbaar te stellen voor de herbestemming van rijksmonumenten, wordt € 550.000 toegevoegd aan de gedecentraliseerde rijksmiddelen t.b.v. de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten 2013. € 400.000 hiervan komt ten laste van de middelen die beschikbaar zijn gesteld met het Coalitieakkoord 2019-2023 en € 150.000 komt ten laste van bestaand budget voor herbestemming. Het totale subsidieplafond komt daarmee op € 1.650.000, waarvan € 1.300.000 voor de paragraaf restauratie en € 350.000 voor de paragraaf herbestemming.
De maatschappelijke baten zijn: beleefbaar gemaakt en behouden erfgoed in de vorm van restauratie en herbestemming van rijksmonumenten, waardoor meer publiek betrokken kan worden bij Zuid-Hollands erfgoed, en wat bijdraagt aan een aantrekkelijk leef- en vestigingsklimaat t.b.v. een concurrerend Zuid-Holland.
De Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013 is een geschikt instrument voor het behoud van rijksmonumenten. Dit blijkt ook uit de evaluatie van de regeling door de Randstedelijke Rekenkamer uit 2018, die aangeeft dat de regeling doeltreffend is.
Gevraagd wordt aan Provinciale Staten om het hoofdplafond vast te stellen op € 1.650.000 voor het jaar 2021.

1.6.90 Subsidieregeling erfgoedlijnen Zuid-Holland 2020 een plafond van € 3.400.000 voor het jaar 2021 (Beleidsdoel 4-3)
De kwaliteit van de leefomgeving speelt een grote rol bij het vasthouden van inwoners en het aantrekken van gekwalificeerde nieuwe inwoners. Binnen die leefomgeving zijn cultuur en erfgoed een belangrijke bepalende factor. Zuid-Holland wil daarom haar cultuur en erfgoed beschermen, beleefbaar maken en benutten. Met de erfgoedlijnen wil de provincie haar erfgoed ontwikkelen tot goed bekende en bereikbare recreatief/toeristische attracties. Dit doet de provincie in co-creatie met vele partijen. Onderdeel van de ontwikkeling van erfgoedlijnen betreft de restauratie van rijksmonumenten. Hiervoor wordt 50% van de gedecentraliseerde middelen van het Rijk t.b.v. de restauratie van rijksmonumenten ingezet (€ 1,1 mln). Daarnaast wordt € 2,4 mln ingezet uit de middelen die beschikbaar zijn gesteld met het Coalitieakkoord 2019-2023. € 200.000 hiervan is bedoeld voor de restauratie van rijksmonumenten ter compensatie van de verlaging van de gedecentraliseerde rijksmiddelen per 2019. Van de beschikbare middelen voor erfgoedlijnen in 2021 (€ 3,5 mln) wordt € 3,4 mln ingezet voor subsidies en € 0,1 mln voor opdrachten.
De maatschappelijke baten zijn: beleefbaar gemaakt en behouden erfgoedlijnen waardoor meer publiek betrokken kan worden bij Zuid-Hollands erfgoed, wat bijdraagt aan een aantrekkelijk leef- en vestigingsklimaat t.b.v. een concurrerend Zuid-Holland.
De Subsidieregeling erfgoedlijnen Zuid-Holland 2020 is een geschikt instrument om uitvoering te geven aan de ontwikkeling van erfgoedlijnen. Dit blijkt uit de evaluatie van de subsidieregelingen m.b.t. erfgoed (eind 2018). Met de subsidieregeling kunnen uitsluitend subsidies worden verleend aan projecten uit het Maatregelenpakket erfgoedlijnen. Het Maatregelenpakket erfgoedlijnen wordt opgesteld op basis van de adviezen van de erfgoedtafels.
Gevraagd wordt aan Provinciale Staten om het plafond vast te stellen op € 3.400.000 voor het jaar 2021.

1.6.46 Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013 een hoofdplafond voor een bedrag van € 875.000 voor het jaar 2021 (Beleidsdoel 4-1)
De provincie draagt zorg voor het onderhouden en laten draaien van historische windmolens. Ze doet dit om te zorgen voor een beter beschermd, benut, en beleefbaar cultureel erfgoed.
Om toekomstige restauraties te voorkomen en het behoud van rijksmonumenten te garanderen, wordt ingezet op (groot) onderhoud van molens. De provincie kan het onderhoud van historische windmolens verbinden aan de kwaliteit van de leefomgeving. Monumenten vertellen het verhaal van onze geschiedenis en geven identiteit aan de omgeving. Dat geldt in het bijzonder voor historische windmolens. Dat zijn iconen van Zuid-Holland. Onze provincie telt 224 complete molens, maar liefst een vijfde van het Nederlandse molenbestand. Ze zijn blikvangers in het landschap en op buitenlandse toeristen hebben zij een grote aantrekkingskracht. Voor hen zijn molens en Holland vrijwel synoniem. De provincie keert daarnaast draaipremies uit om te stimuleren dat er gedraaid wordt met de molens. Stilstand is namelijk achteruitgang, daarnaast verlevendigt een draaiende molen het omringende landschap aanzienlijk. De vrijwilligers die de molens in beweging brengen, stellen de molens open voor bezoek, zodat de monumenten optimaal beleefd kunnen worden en inzichtelijk wordt gemaakt voor welk doel ze ooit zijn gebouwd.
De maatschappelijke baten zijn: het behouden van erfgoed in de vorm van het beschikbaar stellen van ondersteunende subsidies en draaipremies, waarmee de molens in goede staat blijven en het draaien met deze categorie erfgoed wordt gestimuleerd, en ook de vrijwilligers die de molens opstellen voor publiek. Het beleefbaar maken van de molens draagt bij aan een aantrekkelijk leef- en vestigingsklimaat t.b.v. een concurrerend Zuid-Holland.
Dekking vindt plaats binnen de beschikbare middelen 2021 van beleidsdoel 4.3 Erfgoed, cultuur en toerisme.
Het beschikbaar stellen van onderhoudssubsidies en draaipremies zijn geschikte en effectieve instrumenten om het molenbehoud te ondersteunen en te stimuleren. Dit blijkt onder meer uit de evaluatie van de regeling door de Randstedelijke Rekenkamer uit 2018, die aangeeft dat de regeling doeltreffend is en het feit dat 97% van het Zuid-Hollandse molenbestand gebruik maakt van deze financiële middelen.
Gevraagd wordt aan Provinciale Staten om het hoofdplafond vast te stellen op € 875.000 voor het jaar 2021.

Deze pagina is gebouwd op 08/28/2020 08:02:59 met de export van 08/28/2020 07:55:42