Voorjaarsnota 2020
portal

Home

Kadernota 2021 - 2024

Voor u ligt de Kadernota 2021-2024. De kadernota gaat in op de vraag hoe de provincie er in financiële zin voorstaat en geeft de kaders aan waarbinnen de Begroting 2021 en de meerjarenbegroting 2022-2024 wordt opgesteld. De kadernota kijkt altijd vier jaar vooruit, conform de wettelijk voorgeschreven reikwijdte van de meerjarenbegroting. Aanvullend hierop geven we inzicht in de lange termijn ontwikkeling van de financiële positie (tot en met 2035). Deze periode komt overeen met de reikwijdte van het begrotingssysteem van de provincie Zuid-Holland. In dit systeem kan informatie voor een periode van 15 jaar worden vastgelegd zodat lange termijn ontwikkelingen beter kunnen worden gemonitord en beheerst.

De opbouw van de kadernota is als volgt:

  1. Budgettair Kader Begroting 2021-2024 (hoofdstuk 2)
    Met hierin opgenomen de structurele doorwerking van de Voorjaarsnota 2020 en mutaties die starten in 2021 als onderdeel van de Kadernota 2021 – 2024. Deze mutaties zijn feitelijk opgenomen in het begrotingssysteem.
  2. Ontwikkelingen begrotingssaldo inclusief prognoses (hoofdstuk 3)
    Met als basis het begrotingssaldo zoals opgenomen in het Budgettair Kader Begroting 2021-2024 worden een aantal prognoses aanvullend verwerkt in het begrotingssaldo. Deze prognoses zijn nog niet feitelijk geboekt maar hebben wel een grote zekerheid dat ze zich voor gaan doen in de nabije toekomst.
  3. Ontwikkelingen begrotingssaldo inclusief prognoses en mogelijke impact van Coronacrisis (hoofdstuk 4)
    Met als uitgangspunt de 2 voorgaande onderdelen wordt gekeken wat de mogelijke effecten zijn op de inkomsten van de provincie Zuid-Holland en daarmee op het begrotingssaldo. Immers het begrotingssaldo is het verschil tussen de baten en lasten in een bepaald begrotingsjaar.
Deze pagina is gebouwd op 08/28/2020 08:02:59 met de export van 08/28/2020 07:55:42