Voorjaarsnota 2020
portal

Home

Samenvatting

Opzet van de Voorjaarsnota
Voor u ligt de Voorjaarsnota 2020 in dezelfde opbouw als de 1ste Begrotingswijziging. De Voorjaarsnota en Najaarsnota zijn bijstellingsproducten. Omdat de betreffende producten ook zelfstandig leesbaar moeten zijn, ook voor op de website, worden een aantal onderdelen opnieuw opgenomen zonder dat hier een wijziging op plaats vindt. Omdat veel materiaal ongewijzigd terugkomt zodat het op de website zelfstandig leesbaar is is het papieren boekwerk relatief dik voor een bijstellingsproduct.

Waar zijn de bijstellingen dan opgenomen?
Provinciale Staten voert zijn budgetrecht uit op de doelen. Daarom stelt Provinciale Staten de budgetmutaties vast zoals die zijn opgenomen binnen de ambities onder "Wat mag dat kosten?"  en waar noodzakelijk een beleidsmatige toelichting bij "Wat gaan we doen om het beleidsdoel te realiseren?"
Als er ten opzichte van de begroting geen wijzigingen zijn dan zal er een standaard er een zin zijn opgenomen dat er geen wijzigingen hebben plaatsgevonden.

Voor de leesbaarheid zijn in het ambitieplan de teksten van de ambities en doelen overgenomen zoals in de begroting is opgenomen. Voor de beleidsprestaties zijn de namen blijven staan maar niet de tekst zoals in de begroting was opgenomen.

Opbouw van een ambitie
De P&C producten kennen een uitwerking in 3 niveaus;

  1. De ambitie wordt verder uitgewerkt in
  • beleidsdoelen (PS) - Wat willen we bereiken?
  • beleidsprestaties (GS) - Wat gaan we doen om het beleidsdoel te realiseren?
  • Hoeveel middelen zetten we daarvoor in - Wat mag dat kosten?"
  1. Provinciale Staten stelt de uitwerking van de ambities en beleidsdoelen vast inclusief de middelen die hiervoor op het niveau van het doel beschikbaar voor worden gesteld. Gedeputeerde Staten stelt de uitwerking van de beleidsprestaties en de middelen die daarvoor beschikbaar worden gesteld vast

Reserves
In de aangepaste opzet van de begroting is ervoor gekozen om de reserves te presenteren als;
1. Algemene reserve
2. Bestemmingsreserves

1) Algemene reserve: waar het tekort of overschot vanuit het begrotingssaldo na elk P&C mee wordt verrekend
2) Bestemmingsreserves: zijn reserves die al uit het begrotingssaldo zijn gehaald voor een specifiek doel. De relatie naar de beleidsdoelen is nog steeds inzichtelijk.

Op verzoek van Provinciale Staten wordt bij de 2 bijstellingsproducten nu ook een in de vorm van een bijlageboek inzicht gegeven in alle reserves en de mutaties hierop die in het betreffende product hebben plaatsgevonden

Deze pagina is gebouwd op 08/28/2020 08:02:59 met de export van 08/28/2020 07:55:42