Voorjaarsnota 2020
portal

Home

Kadernota 2021 - 2024

In dit hoofdstuk wordt gekeken wat het effect van de coronacrisis zou kunnen zijn op het begrotingssaldo. Als basis dient het begrotingssaldo zoals eerder opgenomen bij de prognoses.

Er worden 2 scenario's uitgewerkt. Omdat de effecten nu onzeker zijn maar het erop lijkt dat de economische crisis uiteindelijk zeker zo groot is als de vorige crisis wordt de bezuiniging binnen de algemene uitkering van het provinciefonds van 2011 als uitgangspunt genomen.

Scenario 1: Net zoals in de vorige crisis gaat het kabinet in 1 keer fors bezuinigen
Scenario 2: Dezelfde bezuiniging wordt niet in 1 keer uitgevoerd maar in een aantal jaren

Deze pagina is gebouwd op 08/28/2020 08:02:59 met de export van 08/28/2020 07:55:42