Voorjaarsnota 2020
portal

Paragrafen

Paragraaf Subsidies

Begrotingssubsidies 2020 in vergelijking met 2019 (in €)

Beleids-doel

Naam instelling

Maximaal te subsidiëren 2019

Maximaal te subsidiëren
2020

Begroting 2020
(beleidsarm)

Urgente claims 2020  

1 e Begrotings-wijziging 2020 (beleidsrijk)

Voorjaars-nota 2020

Maximaal te subsidiëren  2020

2.1

Coöperatie Collectief Alblasserwaard Vijfheerenlanden

320.000

2.1

Metropoolregio Rotterdam Den Haag t.b.v. duurzame bereikbaarheid

366.000

2.1

Gemeente Rotterdam t.b.v. verlenging van het spoor naar Hoek van Holland strand

15.100.000

2.1

Ministerie I&W t.b.v. A20 Nieuwerkerk a/d IJssel

700.000

2.1

Ministerie I&W t.b.v. innovatieve aanpak A15

2.600.000

2.1

Royal Flora Holland t.b.v. project Beter benutten goederenvervoer

590.000

2.1

Verkeersonderneming t.b.v. project Logistiek in de stad (Cityhubs en City Logistics Lab) en logistiek makelaars

200.000

2.1

Verkeersonderneming t.b.v. een Marktplaats voor mobiliteit en infrastructuur en werkgeversaanpak

200.000

2.1

Bereik t.b.v. regelaanpak/moving Traffic

98.140

2.1

VNO-NCW West

200.000

2.1

Vereniging Fietsersbond

43.000

43.000

43.000

2.1

Regio Drechtsteden t.b.v. korte termijn aanpak 2020

600.000

600.000

2.1

Regio Holland-Rijnmond t.b.v. korte termijn aanpak 2020

600.000

600.000

2.1

Regio Midden-Holland t.b.v. korte termijn aanpak 2020

600.000

600.000

2.1

Gemeente Katwijk t.b.v. aansluiting van 10 verkeersregelinstallaties

80.000

80.000

2.1

Gemeente Noordwijk t.b.v. aansluiting van 1 verkeersregelinstallatie

10.000

10.000

2.1

Gemeente Voorschoten t.b.v. aansluiten van 13 verkeersregelinstallaties

100.000

100.000

2.1

Overslag Terminal Bergambacht t.b.v. regionaal overslagcentrum

900.000

900.000

2.1

Prorail Utrecht t.b.v. project viersporig Schiedam

6.577.500

6.577.500

2.1

AquaSwets BV t.b.v. veerdienst Maassluis-Rozenburg

2.179.096

2.179.096

Totaal

20.417.140

43.000

9.467.500

2.179.096

11.689.596

De begrotingssubsidie aan AquaSwets BV t.b.v. veerdienst Maassluis-Rozenburg voor een bedrag van € 2.179.096 (Beleidsdoel 2.1)
Het contract voor de exploitatie van de veerdienst Maassluis – Rozenburg is voor de periode 2018-2032 na een aanbesteding gegund aan Ottevanger OV Exploitatie BV. In 2019 is dit bedrijf vanwege financiële problemen overgenomen door ODV Maritiem / Swets Groep; het bedrijf is hierbij omgedoopt tot AquaSwets BV. Onderdeel van die overname is een aanvullende overeenkomst tussen PZH en AquaSwets met de afspraak de exploitatiebijdrage (prijspeil 2017) met terugwerkende kracht te verhogen van € 694.500 naar € 796.000 per jaar en het verstrekken van een eenmalige investeringsbijdrage van € 1,1 mln, die wordt aangewend voor maatregelen om de betrouwbaarheid van de huidige schepen (bouwjaar 1965 en 1970) te vergroten, waardoor deze nog tot ingebruikname van de Blankenburgtunnel in dienst kunnen blijven. De dekking m.b.t. deze begrotingssubsidie is tweeledig. De structurele, niet geïndexeerde exploitatiebijdrage is opgenomen in de reguliere Begroting 2020 (€ 714.000). De overige, hier gevraagde bedragen worden gedekt uit de reserve Mobiliteit. Het gaat hier om de contractuele prijsindexatie op de begrote exploitatiebijdrage (€ 42.000); De overeengekomen, geïndexeerde aanpassing exploitatiebijdrage 2020 (€ 111.000); De nabetaling van de overeengekomen, geïndexeerde aanpassing exploitatiebijdrage 2018 en 2019 (€ 212.000) en de eenmalig, overeengekomen investeringsbijdrage om het oude, overgenomen materieel in de vaart te houden (€ 1,1 mln).
De maatschappelijke baten zijn: sociaal, veilig, betrouwbaar, betaalbaar, beschikbaar en comfortabel vervoer van OV-reizigers uitgevoerd door concessiehouders (nummer 6.34). Hoewel de veerdienst Maassluis – Rozenburg juridisch geen OV is en niet in een concessie wordt uitgevoerd, maakt dit vervoer deel uit van deze doelstelling.
De exploitatie van de veerdienst geschiedt op basis van een openbaar aanbestede exploitatieovereenkomst, waarin ook de subsidieverstrekking is vastgelegd voor de periode 1 januari 2018 tot en met 31 december 2032. Er zijn daarom geen alternatieven voor het instrument subsidieverlening.
Gevraagd wordt aan Provinciale Staten om de begrotingssubsidie vast te stellen op € 2.179.096 en deze op te nemen in de begroting.

Boekjaar- en projectsubsidies 2020 in vergelijking met 2019 (in €)

Beleids-doel

Subsidie-regeling-nummer

Titel van regeling

Totaal subsidie-plafond 2019

Begroting 2020
(beleidsarm)

Urgente claims 2020

1 e Begrotings-wijziging 2020 (beleidsrijk)

Voorjaars-nota 2020

Totaal subsidie-plafond 2020

2.2

1.6.74

Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland 2017

14.653.080

17.715.575

17.715.575

Totaal

14.653.080

17.715.575

17.715.575

Deze pagina is gebouwd op 08/28/2020 08:02:59 met de export van 08/28/2020 07:55:42