Voorjaarsnota 2020
portal

Paragrafen

Paragraaf Subsidies

Begrotingssubsidies 2020 in vergelijking met 2019 (in €)

Beleids-doel

Naam instelling

Maximaal te subsidiëren 2019

Begroting 2020
(beleidsarm)

Urgente claims 2020  

1 e Begrotings-wijziging 2020 (beleidsrijk)

Voorjaars-nota 2020

Maximaal te subsidiëren  2020

4.1

Stichting Space Campus Noordwijk

255.000

4.1

TNO t.b.v. SMITZH 3 blok 1

3.200.000

4.1

InnovationQuarter t.b.v. SMITZH 3 blok 2

2.025.000

4.1

STIB B.V.

75.000

4.1

InnovationQuarter

2.347.250

4.592.000

4.592.000

4.1

Stichting Biobased Delta

242.000

242.000

242.000

4.1

Stichting Kenniscentrum Plantenstoffen

175.000

4.1

W2C i.o. KvK 1355022 t.b.v. transitie chemiecluster

7.500.000

4.1

Regmed XB t.b.v. ontwikkelen regeneratieve geneeskunde

125.000

225.000

75.000

300.000

4.1

Stichting Greenport Aalsmeer

225.000

225.000

4.1

Stichting Greenport regio Boskoop

300.000

300.000

4.1

Stichting Greenport Duin- en Bollenstreek

300.000

300.000

4.1

Stichting Greenport West-Holland innovatie

100.000

100.000

4.1

Stichting Greenport West-Holland

450.000

450.000

4.1

Stichting Greenports Nederland

375.000

375.000

4.1

Planet B.io t.b.v. Biotech Campus Delft

1.700.000

1.700.000

4.1

InnovationQuarter t.b.v. vroege fase financiering

2.000.000

2.000.000

4.1

InnovationQuarter t.b.v. werkpakket smart en circulair

50.000

50.000

4.1

Stichting SCN AVATAR t.b.v. ruimtevaart

75.000

75.000

4.3

Erfgoedhuis Zuid-Holland

1.675.273

1.675.273

100.000

1.775.273

4.3

Stichting molenviergang Aarlanderveen

22.500

22.058

22.058

4.3

Kunstgebouw

1.222.200

1.222.200

100.411

115.500

1.438.111

4.3

Stichting Educatie Orkest Projecten (SEOP)

30.555

30.555

3.000

33.555

4.3

Zuid-Hollandse Popunie

127.313

127.313

12.000

139.313

4.3

Bevrijdingsfestival

23.648

23.648

23.648

4.3

Stichting Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland

203.700

203.700

60.500

19.500

283.700

4.3

Nederlandse Limessamenwerking

180.000

180.000

4.3

Stichting Restauratie Opleidingsprojecten Zuid-West

20.000

20.000

20.000

4.3

Probiblio

5.042.640

5.042.640

5.042.640

4.3

Gemeente Rotterdam t.b.v. Eurovisie songfestival 2020

1.000.000

1.000.000

4.3

Gemeente Wassenaar t.b.v. behoud buitenplaats Ivicke

500.000

500.000

4.3

Stichting Huys ten Donck t.b.v. restauratie interieur Huys ten Donck

730.000

730.000

4.3

Vereniging Natuurmonumenten t.b.v. tuinherstel Landgoed De Tempel

500.000

500.000

Totaal

24.312.079

16.356.387

160.911

3.680.000

2.200.000

22.397.298

De begrotingssubsidie aan RegMed XB t.b.v. ontwikkelen regeneratieve geneeskunde van € 225.000 te verhogen met een bedrag van € 75.000 naar een bedrag van € 300.000 en daarmee de uitvoeringsperiode te verlengen van 2020-2022 naar 2020-2023 (Beleidsdoel 4-1)
Life Sciences & Health (LSH) is één van de sterke economische sectoren in Zuid-Holland. Binnen de sector is de ontwikkeling van regeneratieve geneeskunde, gericht op het herstel van chronische ziekten als diabetes, een belangrijk speerpunt. In het samenwerkingsverband RegMed XB (REGenerative MEDicine crossing Borders) bundelen verschillende universiteiten en medische centra, gezondheidsorganisaties, bedrijfsleven, de Rijksoverheid en vier provincies, waaronder provincie Zuid-Holland, de krachten op het gebied van regeneratieve geneeskunde. Provinciale Staten hebben met de Begroting 2019 al een plafond voor een eenjarige begrotingssubsidie vastgesteld als cofinanciering voor de activiteiten van RegmedXB. In de Begroting 2020 zijn middelen beschikbaar gesteld om de activiteiten van RegMedXB ook de komende drie jaren te ondersteunen. Via de Voorjaarsnota 2020 wordt de drie jaarperiode verlengd tot vier jaar (tot en met 2023), volgens de afspraken in het Memorandum of Understanding die in 2017 is ondertekend. Daartoe wordt het equivalent van één jaar toegevoegd aan het subsidiebedrag: € 75.000. Daarmee wordt de subsidie verhoogd van € 225.000 naar € 300.000.
De maatschappelijke baten zijn: actief bijdragen aan het versterken van een van de sterke economische sectoren in de regio met veel innovatie en groeipotentie. Dit draagt bij aan het versterken van het regionaal economisch klimaat en aan innovatie.
RegMedXB is een (non-profit) samenwerkingsverband van meerdere partijen waarbij de provincie en anderen bijdragen aan het (voort)bestaan van de organisatie. Partijen hebben al een subsidievorm met de ontvanger afgesproken.
Gevraagd wordt aan Provinciale Staten om de begrotingssubsidie van € 225.000 te verhogen met een bedrag van
€ 75.000 en deze vast te stellen op € 300.000.

De begrotingssubsidie aan InnovationQuarter t.b.v. vroege fase financiering voor een bedrag van € 2.000.000 (Beleidsdoel 4-1)
Het budget is voor vroege fase financiering in het bedrijfsleven (proof of concept). De provincie is al enige tijd met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en andere provincies in gesprek over samenwerking op dit gebied. Het ministerie heeft aangegeven in 2020 een call uit te zetten om nationale middelen te koppelen aan regionale fondsen gericht op de vroege fase. Het gaat om een cofinanciering van 50% vanuit het ministerie. Eind 2019 is het Bestuurlijk Overleg met staatssecretaris Keijzer geweest waarin besloten is deze call te effectueren. De regio heeft gezamenlijk een fonds voor deze fase, n.l. UNIIQ uitgevoerd door InnovationQuarter i.s.m. drie regionale universiteiten. De middelen voor dit fonds (voor starters, zijnde geen spin-offs van de universiteiten) zijn uitgeput. Dekking van de middelen vindt plaats in de exploitatie van ambitie 4 van de provincie (Concurrerend), vanuit de middelen die beschikbaar zijn gesteld in het Coalitieakkoord 2020-2023.
De maatschappelijke baten zijn: impuls geven aan het innovatieklimaat in de regio en daarmee aan een sterke economie.
Aangezien de bijdrage van de provincie bestemd is voor de maatschappij en niet voor de provincie-organisatie zelf, is een subsidie het geëigende instrument. Ook andere partijen verstrekken hun bijdrage in de vorm van een subsidie.
Gevraagd wordt aan Provinciale Staten om de begrotingssubsidie vast te stellen op € 2.000.000 en deze op te nemen in de begroting.

De begrotingssubsidie aan InnovationQuarter t.b.v. werkpakket smart en circulair voor een bedrag van € 50.000 (doel 4-1)
De provincie heeft via het provinciefonds in de Decembercirculaire € 50.000 ontvangen, volgens de afspraken met het ministerie van EZK. Deze middelen zijn voor het Werkpakket Smart en Circulair in het programma Blok 2 van SMITZH-fase 3; het gaat hierbij om de ontwikkeling van een tool die in het SMITZH-programma en elders kan worden ingezet om maakbedrijven bewust te maken van de potentie van innovatie of investeringen op het gebied Smart & Circulair.
SMITZH staat voor Smart Manufacturing Industriële Toepassing in Zuid-Holland.
Begin januari 2020 heeft de provincie een begrotingssubsidie ad € 2.025.000 verleend aan IQ i.v.m. het meerjarige programma Blok 2 van SMITZH-fase 3. De middelen van EZK ad € 50.000 maakten geen onderdeel uit van deze subsidieverlening.
Met het ministerie van EZK is afgesproken dat PZH deze middelen doorgeeft aan InnovationQuarter t.b.v. van de realisatie van het Werkpakket Smart en Circulair binnen het SMITZH-programma.
Voorgesteld wordt dit te doen door het verlenen van een begrotingssubsidie ad.€ 50.000. Het betreft hier dus voor de provincie een budgettair neutrale actie.
De maatschappelijke baten zijn: de middelen worden ingezet t.b.v. een tool die in het SMITZH-programma en elders kan worden ingezet om maakbedrijven bewust te maken van de potentie van innovatie of investeringen op het gebied Smart & Circulair.
Er zijn geen andere alternatieven om deze middelen die we van het Rijk hebben ontvangen in het provinciefonds op een andere manier door te zetten naar IQ.
Het betreft voor PZH een budgetneutraal besluit. Het subsidie-instrument wordt hier ingezet om de middelen van het Rijk door te zetten naar IQ.
Gevraagd wordt aan Provinciale Staten om de begrotingssubsidie vast te stellen op € 50.000 en deze op te nemen in de Begroting 2020.

De begrotingssubsidie aan Stichting SCN AVATAR t.b.v. ruimtevaart voor een bedrag van  € 75.000 (Beleidsdoel 4-1)
In november 2019 hebben de regio’s Zuid-Holland en Bremen (Duitsland) samen met brancheorganisaties SpaceNed en Aviaspace Bremen een meerjarige actieagenda gelanceerd voor samenwerking in de ruimtevaart. In de beleidsrijke Begroting 2020 van de provincie is hiertoe meerjarig € 300.000 gereserveerd. Het zal hier met name gaan om procesmiddelen. Bijvoorbeeld in verband met het mede organiseren van een inkomende handelsmissie van Bremen naar Zuid-Holland, om de totstandkoming van gezamenlijke (R&D) projecten mede te ondersteunen, en om business to business netwerkbijeenkomsten te faciliteren. Er is een samenwerkingspilot in ontwikkeling tussen bedrijven en kennisinstellingen in Zuid-Holland en Bremen. De pilot is gericht op het ontwikkelen van een demonstrator Virtual Reality Trainings- en optimalisatietool voor Satelliet Assemblage, Integratie en Testing (AIT).
Voorgesteld wordt om bij Voorjaarsnota 2020 een begrotingssubsidie ad € 75.000 beschikbaar te stellen aan Stichting SCN t.b.v. de samenwerkingspilot met Bremen. Stichting AVATAR is het Nederlandse ontwikkelcentrum gevestigd in Noordwijk voor Virtual Reality/Augmented Reality in de ruimtevaart en betreft een consortium van kennisinstellingen en bedrijven. Dit wordt gedekt uit de al bij beleidsrijke Begroting 2020 gereserveerde middelen ad € 300.000 voor de Actie Agenda met Bremen.
Landsdeel Bremen zal ook een dergelijke cofinanciering beschikbaar stellen voor deelname van bedrijven en kennisinstellingen uit hun regio aan deze pilot. Voorts zullen de industrie aan zowel Zuid-Hollandse als aan Bremens zijde een dergelijk bedrag inzetten. Hierdoor ontstaat een totaalbudget van € 300.000 ten behoeve van de uitvoering van het pilotproject om tot een demonstrator te komen voor een Virtual Reality Training en Optimalisatietool voor Satelliet Assemblage, Integratie en Testing.
De maatschappelijke baten zijn: om door middel van de samenwerkingspilot toe te werken naar een grotere vervolgontwikkeling (een R&D-samenwerkingsproject binnen ESA of EU-programma’s) en zo verdere sprongen te maken in innovatie en richting de markt. Hiermee versterken we de concurrentiepositie van het Zuid-Hollandse ruimtevaartcluster.
Er zijn geen andere mogelijkheden om de benodigde € 75.000 te kunnen verbinden aan de samenwerkingspilot dan via een begrotingssubsidie.
Gevraagd wordt aan Provinciale Staten om de begrotingssubsidie vast te stellen op € 75.000 en deze op te nemen in de Begroting 2020.

Boekjaar- en projectsubsidies 2020 in vergelijking met 2019 (in €)

Beleids-doel

Subsidie-regeling-nummer

Titel van regeling

Totaal subsidie-plafond 2019

Begroting 2020
(beleidsarm)

Urgente claims 2020

1 e Begrotings-wijziging 2020 (beleidsrijk)

Voorjaars-nota 2020

Totaal subsidie-plafond 2020

4.1

1.6.65

Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland

13.440.000

13.440.000

1.000.000

14.440.000

4.1

1.6.86

Subsidieregeling Campussen Zuid-Holland

4.000.000

1.500.000

1.500.000

4.1

1.6.64

Subsidieregeling Cofinanciering EFRO Zuid-Holland (interreg)

4.000.000

700.000

700.000

4.1

1.6.90

Subsidieregeling Cofinanciering EFRO Zuid-Holland (Kansen voor West II)

16.155.000

4.1

1.6.85

Subsidieregeling regionale netwerken voor innovatie Zuid-Holland

1.000.000

1.500.000

1.500.000

4.1

Subsidieregeling ondersteuning aflopende BIZZen op bedrijventerreinen en winkelgebieden Zuid-Holland

750.000

4.2

1.6.89

Subsidieregeling deelakkoorden human capital Zuid-Holland

1.000.000

4.000.000

5.000.000

4.2

1.6.82

Subsidieregeling Planvorming Detailhandel Zuid-Holland

500.000

500.000

4.2

1.6.47

Subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen Zuid-Holland 2017

500.000

500.000

4.2

1.6.84

Subsidieregeling energie op bedrijventerreinen

1.500.000

-750.000

750.000

4.3

1.6.36

Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013

3.302.602

1.133.471

510.000

1.643.471

4.3

1.6.90

Subsidieregeling Erfgoedlijnen Zuid-Holland 2020

3.220.050

1.133.471

2.586.721

3.720.192

4.3

1.6.46

Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013

2.020.000

336.000

500.000

836.000

4.3

1.6.73

Subsidieregeling publieksbereik Archeologie Zuid-Holland 2016

350.000

4.3

1.6.92

Subsidieregeling publieksbereik Archeologie Zuid-Holland 2020

250.000

250.000

Totaal

48.487.652

17.042.942

3.586.721

10.260.000

1.200.000

30.339.663

1.6.64 Subsidieregeling cofinanciering EFRO Zuid-Holland Interreg een plafond van € 700.000 voor het jaar 2020 (Beleidsdoel 4-1)
De Subsidieregeling cofinanciering EFRO Zuid-Holland loopt sinds 2015 voor de cofinanciering van diverse Europese EFRO-programma’s waar Zuid–Holland gebruik van kan maken. Met deze subsidieregeling stimuleert de provincie het gebruik van Europese middelen voor haar regionale doelstellingen. Deze regeling is voor de Europese programmaperiode 2014-2020. Het budget wordt ingezet om 15% van het Zuid-Hollandse partner budget te co-financieren. PZH-cofinanciering wordt alleen ingezet als de desbetreffende aanvraag een bijdrage levert aan de economische en innovatieve doelstellingen van PZH. Het betreft een cofinancieringsregeling die gekoppeld is aan de Europese begrotingsperiode (2014-2020). Bij de Voorjaarsnota 2019 is de ophoging van het subsidieplafond met een bedrag van € 1.000.000 naar een bedrag van € 4.000.000 voor het jaar 2019 vastgesteld. Dit is gedaan omdat de regeling succesvoller is dan in 2015 was verwacht. Het totale subsidieplafond van € 4.000.000 is inmiddels besteed. Een deel ervan is teruggevallen naar de bestemmingsreserve als resultaat van verlening en vervolgens intrekking van subsidies. De middelen in de bestemmingsreserve zijn niet vrij inzetbaar en zijn bestemd voor het doel waarvoor de middelen werden ingezet, namelijk aan innovatieve projecten in een Europees samenwerkingsverband van bedrijven, overheden en kennisinstellingen en innovatieve projecten die bijdragen aan de economische en innovatieve doelstellingen van PZH. Het beschikbare bedrag dat opnieuw ingezet zal worden is € 700.000.
Omdat de Subsidieregeling cofinanciering EFRO Zuid-Holland (Interreg) heel succesvol is, wordt aan PS gevraagd om een nieuw subsidieplafond van € 700.000 vast te stellen voor 2020.
Dit bedrag wordt gedekt uit de bestemmingsreserve van Economie (reserve Versterking Economie).
De maatschappelijke baten zijn: bouwen aan een economisch programma dat de innovatieve transitie naar duurzaam, digitaal en circulair stimuleert.
Met deze subsidieregeling stimuleert de provincie het gebruik van Europese middelen voor haar regionale doelstellingen. Gezien de keuze van de EU voor subsidie zijn er geen andere alternatieven voor het instrument subsidies mogelijk.
Gevraagd wordt aan Provinciale Staten om het subsidieplafond voor 2020 vast te stellen op € 700.000.
 
Subsidieregeling ondersteuning aflopende BIZZen op bedrijventerreinen en winkelgebieden Zuid-Holland een plafond voor een bedrag van € 750.000 (Beleidsdoel 4-1)
De coronacrisis heeft een enorme impact op het bedrijfsleven, zo ook voor ondernemers en Mkb’ers op bedrijventerreinen en in winkelgebieden. Veel ondernemers hebben moeite om het hoofd boven water te houden, en moeten hun tijd op dit moment besteden aan andere zaken dan gemeenschappelijke belangen voor het bedrijventerrein of het winkelgebied. Voor de kwaliteit van bedrijventerreinen en winkelgebied voor nu en in de toekomst is het cruciaal dat samenwerkingsverbanden overeind blijven en hun basistaken kunnen blijven uitvoeren. Op deze manier kunnen ondernemers ook na de crisis samenwerken om bedrijventerreinen te verbeteren op o.a. het gebied van (verkeer)veiligheid, energie, klimaat, en groen.
BedrijfsInvesteringsZones (BIZ) zijn een belangrijke organisatievorm voor ondernemers op bedrijventerreinen en in winkelgebieden. Een BIZ heeft een looptijd van 5 jaar, na deze 5 jaar zal opnieuw gestemd moeten worden en een begroting worden opgesteld om de BIZ te continueren. Vanwege de coronacrisis is het niet goed mogelijk om de voorbereidingen hiervoor te treffen, draagvlak te creëren en een stemming te organiseren. Daarom heeft de provincie besloten om aflopende BIZZen financieel te ondersteunen. Financiering vindt plaats vanuit in de exploitatie aanwezige middelen van de ambitie Concurrerend 2020-2023, te weten het verlagen van het beoogde plafond 2020 voor de regeling energie op bedrijventerreinen van € 1.500.000 naar € 750.000.
De maatschappelijke baten zijn: via het ondersteunen van bestaande samenwerkingsverbanden kunnen huidige en toekomstige beleidsambities effectiever worden behaald.
Vanwege de coronacrisis is snel handelen noodzakelijk om bestaande samenwerkingsverbanden in stand te houden. Via het ministerie van EZK is gekeken naar een verlenging van de BIZZen, maar hiervoor is nog onvoldoende mogelijkheid. Een overzicht van het BIZ Hulploket laat zien dat er 74 BIZZen in Nederland aflopen in 2020, waarvan er 31 in Zuid-Holland. Dit laat zien dat aflopende BIZZen voornamelijk in Zuid-Holland spelen en hierdoor meer urgentie is dan overige provincies.
Gevraagd wordt aan Provinciale Staten om het plafond vast te stellen op € 750.000 voor het jaar 2020.
 
1.6.84 Subsidieregeling energie op bedrijventerreinen het plafond van € 1.500.000 te verlagen met een bedrag van € 750.000 naar een bedrag van € 750.000 voor het jaar 2020 (Beleidsdoel 4-1)
Met ingang van 2018 heeft de provincie ingezet op de transitie naar nieuwe vormen van energie op bedrijventerreinen. De regeling is in 2018 succesvol geweest. De uitgevoerde activiteiten liepen door in 2019. Een verlenging van de periode ligt gezien de bijdrage aan de doelstellingen van de provincie voor 2020 en verder in de verwachting en is aangevraagd in de 1 e Begrotingswijziging 2020. Voor het jaar 2020 wordt een plafond van € 750.000 gevraagd.
Initieel was € 1.500.000 beoogd in de beleidsrijke Begroting 2020, maar in verband met de coronacrisis wordt 50% van de middelen ingezet voor corona-maatregelen binnen ditzelfde aandachtsgebied. Dekking van de middelen vindt plaats in de exploitatie van ambitie 4 van de provincie (Concurrerend), vanuit middelen die structureel beschikbaar zijn.
De maatschappelijke baten zijn: impuls geven aan het vestigingsklimaat in de regio. En daarmee aan een aantrekkelijke werkomgeving en een sterke economie.
Aangezien de bijdrage van de provincie beschikbaar komt als een maximumbedrag waarbinnen meerdere partijen kunnen aanvragen, is een subsidieregeling het geëigende instrument.
Gevraagd wordt aan Provinciale Staten om het plafond van € 1.500.000 te verlagen met een bedrag van € 750.000 en deze vast te stellen op € 750.000 voor het jaar 2020.

1.6.46 Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013 het hoofdplafond van € 336.000 te verhogen met een bedrag van € 500.000 naar een bedrag van € 836.000 voor het jaar 2020 (Beleidsdoel 4-3).

De provincie draagt zorg voor het onderhouden en laten draaien van historische windmolens. Ze doet dit om te zorgen voor een beter beschermd, benut, en beleefbaar cultureel erfgoed.
Om toekomstige restauraties te voorkomen en het behoud van rijksmonumenten te garanderen, wordt ingezet op groot onderhoud van molens. De provincie kan het onderhoud van historische windmolens verbinden aan de kwaliteit van de leefomgeving. Monumenten vertellen het verhaal van onze geschiedenis en geven identiteit aan de omgeving. Dat geldt in het bijzonder voor historische windmolens. Dat zijn iconen van Zuid-Holland. Onze provincie telt 224 complete molens, maar liefst een vijfde van het Nederlandse molenbestand. Ze zijn blikvangers in het landschap en op buitenlandse toeristen hebben zij een grote aantrekkingskracht. Voor hen zijn molens en Holland vrijwel synoniem.
De maatschappelijke baten zijn: het behouden van erfgoed in de vorm van het beschikbaar stellen van ondersteunende subsidies voor groot onderhoud, waarmee de molens in goede staat blijven. In goede staat en draai- en maalvaardig dragen de molens bij aan een aantrekkelijk leef- en vestigingsklimaat t.b.v. een concurrerend Zuid-Holland.
Het beschikbaar stellen van onderhoudssubsidies en draaipremies zijn geschikte en effectieve instrumenten om het molenbehoud te ondersteunen en te stimuleren. Dit blijkt onder meer uit de evaluatie van de regeling door de Randstedelijke Rekenkamer uit 2018, die aangeeft dat de regeling doeltreffend is en het feit dat 97% van het Zuid-Hollandse molenbestand gebruik maakt van deze financiële middelen.
Voor deze subsidieregeling wordt aan Gedeputeerde Staten gevraagd het bovengenoemde deelplafond vast te stellen. Voorstel van Gedeputeerde Staten is om het Hoofdsubsidieplafond te verhogen met een bedrag van
€ 500.000 tot € 836.000. Dit heeft tot gevolg dat door Provinciale Staten het hoofdsubsidieplafond moet worden vastgesteld op € 836.000. Dekking vindt plaats onder de beschikbare middelen van beleidsdoel 4.3 Erfgoed, cultuur en toerisme.

Deze pagina is gebouwd op 08/28/2020 08:02:59 met de export van 08/28/2020 07:55:42