Voorjaarsnota 2020
portal

Paragrafen

Paragraaf Subsidies

Begrotingssubsidies 2020 in vergelijking met 2019 (in €)

Beleids-doel

Naam instelling

Maximaal te subsidiëren 2019

Begroting 2020
(beleidsarm)

Urgente claims 2020  

1 e Begrotings-wijziging 2020 (beleidsrijk)

Voorjaars-nota 2020

Maximaal te subsidiëren  2020

5.1

Faunabeheer eenheid Zuid Holland

440.000

440.000

40.000

480.000

5.1

Waterschap Rivierenland t.b.v. de gebiedsagenda Water en Groen Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

2.808.675

5.1

Gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon

1.500.000

1.500.000

1.500.000

5.1

Gemeente Gouda t.b.v. afkoop beheer Steinse Groen

50.000

5.1

Gemeente Gouda t.b.v. inrichting Steinse Groen

200.000

5.1

BoerenNatuur Zuid-Holland t.b.v. ICT-systeem

45.000

45.000

5.1

Zuid-Hollands landschap t.b.v. Kadijk-West

350.000

350.000

5.1

Stichting Natuurmonumenten t.b.v. het gebied Bovenlanden

40.000

40.000

5.1

Stichting Natuurmonumenten t.b.v. het gebied Meijegraslanden

1.060.000

1.060.000

5.1

Stichting Nationaal Park Hollandse Duinen

363.000

5.1

Gemeente Dordrecht t.b.v. Nationaal Park Programmamanagement Nieuwe Stijl NLDelta-gebied

195.000

5.1

Gemeente Dordrecht t.b.v. opzet en organisatie Nationaal park Nieuwe Stijl NLDelta-gebied

250.000

5.1

Coöperatie Collectief Hoeksche Waard

70.000

5.1

Coöperatie Collectief Krimpenerwaard

48.000

5.1

Coöperatie Collectief Midden Delfland

74.500

5.1

Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid

500.000

5.1

Gemeente Molenlanden t.b.v. drukdrainage Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

325.000

325.000

5.1

Zuid-Hollands Landschap t.b.v. Natuurbeheercollectief Krimpenerwaard

100.000

100.000

5.1

BoerenNatuur Zuid-Holland

260.000

260.000

5.1

Gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon U.A

270.000

270.000

5.1

Stichting Natuurmonumenten

1.060.000

5.2

Stichting Wageningen Research t.b.v. groene cirkel kaas en bodemdaling

150.000

150.000

5.2

Stichting de Goede Waar

50.000

5.2

Veenweide Innovatie Centrum t.b.v. één project in het kader van de Regio deal Bodemdaling

1.374.702

5.2

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden

1.600.000

5.2

Provincie Utrecht t.b.v. twee projecten in het kader van Regio deal Bodemdaling

100.000

55.000

55.000

5.2

Gemeente Alphen aan den Rijn t.b.v. één project in het kader van Regio deal Bodemdaling

678.246

5.2

Gemeente Woerden t.b.v. zeven projecten in het kader van Regio deal Bodemdaling

797.000

5.2

Gemeente Gouda t.b.v. twee projecten in het kader van Regio deal Bodemdaling

1.316.500

5.2

Deltares t.b.v. één project in het kader van Regio deal Bodemdaling

560.000

1.780.000

220.000

2.000.000

5.2

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden t.b.v. één project in het kader van Regio deal Bodemdaling

119.240

5.2

Coöperatie Hoeve Biesland BA

139.422

139.422

139.422

5.2

BoerenNatuur Zuid-Holland

385.000

5.2

Stichting voedselfamilies Zuid-Holland

500.000

5.2

Gemeente Leidschendam-Voorburg t.b.v. Duivenvoordecorridor

529.437

529.437

5.2

Gemeente Voorschoten t.b.v. Duivenvoordecorridor

90.000

90.000

5.3

Deltares inzake COASTAR

300.000

300.000

5.3

Gemeente Westland t.b.v. toezicht en beheer Zandmotor

263.606

147.000

147.000

5.3

Gemeente Westland t.b.v. toezicht en beheer Zandmotor

140.000

140.000

140.000

5.3

Stichting Blauwzaam t.b.v. de pilot Drukdrainage

405.000

5.3

Stichting Natuur- en Milieufederatie

50.000

Totaal

16.037.891

4.201.422

1.865.000

1.914.437

7.980.859

De begrotingssubsidie aan Faunabeheereenheid Zuid-Holland van € 440.000 te verhogen met een bedrag van € 40.000 naar een bedrag van € 480.000 (Beleidsdoel 5-1)
De Faunabeheereenheid Zuid-Holland vervult een belangrijke taak binnen de provincie. Door middel van de Verordening uitvoering Wet natuurbescherming heeft de Faunabeheereenheid diverse taken gekregen, waaronder taken op het gebied van planvorming, coördinatie en registratie. Dit draagt bij aan een zorgvuldig onderbouwd en uitgevoerd faunabeleid binnen de provincie Zuid-Holland. Dit draagt vervolgens weer bij aan het begrotingsdoel behouden en versterken van de biodiversiteit, maar ook aan het beperken van schade aan landbouwgewassen en waterkwaliteit en het beperken van risico's voor openbare veiligheid en volksgezondheid. In de Kadernota 2020 is een bedrag van € 440.000 subsidie in de begroting opgenomen. Voorgesteld wordt het subsidieplafond te verhogen met € 40.000 naar € 480.000 De reden van de verhoging is om het hiermee mogelijk te maken dat de Faunabeheereenheid Zuid-Holland de regietaak richting de Wildbeheereenheden kan intensiveren als ook het ganzen- en predatoren beheer kan blijven uitvoeren. De subsidie wordt gedekt uit de beschikbare budgetten voor Faunabeheer.
De maatschappelijke baten zijn: een zorgvuldig onderbouwd en uitgevoerd faunabeleid, ten behoeve van het behouden en versterken van de biodiversiteit, het beperken van schade aan landbouwgewassen, het behouden en verbeteren van de waterkwaliteit, het waarborgen van openbare veiligheid en volksgezondheid.
Er zijn geen alternatieven voor het instrument subsidie overwogen. Subsidie is de enige mogelijkheid.
Gevraagd wordt aan Provinciale Staten om de begrotingssubsidie vast te stellen op € 480.000 en deze op te nemen in de begroting.

De begrotingssubsidie aan gemeente Molenlanden t.b.v. drukdrainage Alblasserwaard-Vijfheerenlanden voor een bedrag van € 325.000 (Beleidsdoel 5-1)
De gemeente Molenlanden doet een (herhaalde) subsidieaanvraag voor de pilot drukdrainage. Deze pilot heeft tot doel kennis op te doen over werking van drukdrainage op drie melkveebedrijven (twee biologisch en een gangbaar), reductie maaivelddaling en broeikasgasemissies door veenafbraak, vergroten biodiversiteit en bijdragen aan betere condities voor weidevogels en verbetering waterkwaliteit en communicatie over de behaalde resultaten en showcase in het gebied.

In 2019 is voor dit onderwerp reeds een subsidiebegroting van € 325.000 beschikbaar gesteld door PS, welke ook meerjarig in de begroting was opgenomen. Als gevolg van het niet tijdig ontvangen van een subsidieaanvraag verliep de beschikbaar gestelde begrotingssubsidie. Om die reden wordt een vergelijkbare subsidiebegroting in 2020 weer in de begroting opgenomen. Van het meerjarige budget is het deel dat in 2019 was begroot bij jaarrekening beklemd en wordt dit nu in de Voorjaarsnota 2020 weer in de begroting opgenomen. De provincie Zuid-Holland is een van de financiers, de overige financiering van het project komt van de gemeente en is ook gevraagd aan de provincie Utrecht.
De maatschappelijke baten zijn: het opdoen van kennis, vergroten van biodiversiteit, bijdragen aan betere condities voor weidevogels en waterkwaliteit en communicatie over de behaalde resultaten.
Opdrachtverlening is hier niet passend en daarom is voor subsidieverlening gekozen.
Gevraagd wordt aan Provinciale Staten om de begrotingssubsidie vast te stellen op € 325.000 en deze op te nemen in de begroting.

De begrotingssubsidie aan Zuid-Hollands Landschap t.b.v. Natuurbeheercollectief Krimpenerwaard voor een bedrag van € 100.000 (Beleidsdoel 5-1)
In de Krimpenerwaard wordt in opdracht van de provincie een grote natuuropgave (Natuurnetwerk Nederland) gerealiseerd. Provinciale doelstelling is de realisatie van robuuste natuur in combinatie met (natuur inclusieve) landbouw en een goede waterkwaliteit. De Stuurgroep Veenweiden Krimpenerwaard (gemeente Krimpenerwaard en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard) is verantwoordelijk voor de realisatie. De provincie streeft naar deelname van particuliere eigenaren bij de ontwikkeling en beheer van NNN (zelfrealisatie). Mede hierdoor zal het beheer door meerdere partijen uitgevoerd worden. Daarom wenst de provincie dat de beherende partijen in de Krimpenerwaard duurzaam gaan samenwerken en op deze wijze één loket tot stand brengen. In het zogeheten 10-puntenplan beheercollectief Krimpenerwaard (bestuurlijk vastgesteld 9 mei 2018) geeft de provincie de kaders aan voor het opstellen van een intentieverklaring van de partijen van het natuurbeheercollectief, verder NBC genoemd. Volgens dit 10-puntenplan stelt de provincie procesbegeleiding, expertise en een bijdrage in de opstartkosten voor het NBC beschikbaar. Op 27 augustus 2019 hebben de Natuurcoöperatie Krimpenerwaard, de Stichting het Zuid-Hollands Landschap, de Stichting Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Weidehof Krimpenerwaard en de Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard een intentieverklaring getekend om tot oprichting van een natuurbeheercollectief te komen. De provincie wil het NBC faciliteren in de vorm van een subsidie, vergelijkbaar met de wijze van ondersteuning van de agrarische collectieven en de coöperatie Buijtenland van Rhoon. Het betreft activiteiten die boven het uitvoerend terreinbeheer uitstijgen, zoals beheeradvisering over de nog uit te voeren natuurinrichting, ondersteuning particuliere zelfrealisatoren, advisering en uitwerking beheerplannen, afstemming en uitvoeren gezamenlijke pachtuitgifte, afstemming met omliggend agrarisch weidevogelbeheer en uitwerking monitoring en kwaliteitscertificering. De subsidie wordt financieel gedekt uit bestaande exploitatiemiddelen voor natuurbeheer in Beleidsdoel 5-1 Gezonde natuur, Beleidsprestatie 5-1-1 Natuur.
De maatschappelijke baten zijn: behoud en ontwikkeling van (agrarische) natuurgebieden en landschappen waardoor de biodiversiteit niet meer achteruitgaat.
Naast subsidies zouden de gewenste activiteiten ook op grond van een opdracht kunnen worden uitgevoerd. Strikt genomen koopt de provincie hier echter geen dienst in, maar ondersteunt zij een natuurbeheerder die de combinatie met natuur inclusieve landbouw wenst te maken. Subsidie is hiervoor een meer passend instrument.
Gevraagd wordt aan Provinciale Staten om de begrotingssubsidie vast te stellen op € 100.000 en deze op te nemen in de begroting.

De begrotingssubsidie aan BoerenNatuur Zuid-Holland voor een bedrag van € 260.000 (Beleidsdoel 5-1)
De weide- en akkervogels nemen landelijk de laatste decennia sterk af. Dit is ook in de provincie Zuid-Holland het geval. De provincie zet naast de bestaande instrumenten ter behoud van de biodiversiteit zoals het beheer van het Natuur Netwerk Nederland en het agrarisch natuurbeheer in op integrale, gebiedsgerichte en praktijkgerichte verbeterplannen. Deze zijn samen met de voor boerenlandvogels relevante partijen opgesteld en samengebracht in het Actieplan Boerenlandvogels. Op 20 februari 2019 hebben Provinciale Staten naar aanleiding van motie 725 Miljoenen voor Winst en Weidevogels € 3 mln beschikbaar gesteld voor de maatregelen verzwaring beheer, fysieke investeringen, predatiebeheer, monitoring, communicatie, educatie en een proef met drones . Een groot deel van de maatregelen ter verbetering van boerenlandvogels dient in het boerenland te worden uitgevoerd waarbij BoerenNatuur Zuid-Holland een spilfunctie vervult. Voor de benodigde coördinatie en projectleiding met betrekking tot de uitvoering in de periode zomer 2020 – zomer 2023 en de bevordering van overige agro-biodiversiteit heeft BoerenNatuur Zuid-Holland een voorstel ingediend. Daarnaast hebben de agrarische collectieven voorjaar 2019 POP3 subsidies (niet-productieve investeringen weidevogels, biodiversiteit en landschap) ontvangen. Uitvoeringskosten blijken onder deze POP3-regeling niet subsidiabel. Daarom dreigen (een deel van) de maatregelen niet te worden uitgevoerd. Om dat te voorkomen voorziet dit voorstel ook in uitvoeringsbudget voor de acht Zuid-Hollandse collectieven via de voorgestelde begrotingssubsidie BoerenNatuur Zuid-Holland. De begrotingssubsidie is hiermee een nader voorstel ter verbetering van boerenlandvogels.
De begrotingssubsidie wordt gedekt uit de reserve Groene Ambities, waarvoor middels motie 725 middelen beschikbaar zijn gesteld.
De maatschappelijke baten zijn: versterken en beschermen van aantallen dier- en plantensoorten waaronder populaties van bedreigde soorten en verhogen van de natuurwaarden in Zuid-Holland.
De aard van de werkzaamheden en de prestaties lenen zich er niet voor om via een opdracht te regelen, waardoor subsidie het geëigende instrument is.
Gevraagd wordt aan Provinciale Staten om de begrotingssubsidie vast te stellen op € 260.000 en deze op te nemen in de begroting.

De begrotingssubsidie aan gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon U.A. voor een bedrag van € 270.000 (Beleidsdoel 5-1)
De provincie heeft in 2006 van het Rijk in het kader van de Planologische Kern Beslissing Mainport Rotterdam (2e Maasvlakte) de opdracht gekregen om een ongeveer 600 hectare groot natuur- en recreatiegebied in de gemeente Albrandswaard te ontwikkelen: Het Buijtenland van Rhoon. De provincie heeft daartoe een taakstellend geïndexeerd budget van het Rijk ter beschikking gesteld gekregen. Het is de bedoeling dat de realisatie en het beheer van dit gebied door het gebied zelf, in de vorm van een gebiedscoöperatie, wordt uitgevoerd. De Gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon krijgt voor de reguliere ontwikkel- en beheertaken een boekjaarsubsidie. Voor projectmatige zaken, die niet concreet zijn voorzien in het jaarplan dat de basis vormt voor de boekjaarsubsidie, is met de gebiedscoöperatie afgesproken dat zij daarvoor een projectsubsidie aanvragen. De projectsubsidie is bedoeld voor de projectmatige aanpak van de voorbereiding voor een nieuw bestemmingsplan Buijtenland van Rhoon, waarvan is afgesproken dat de gebiedscoöperatie het proces zal trekken. Daarnaast zal de gebiedscoöperatie de monitoring binnen het Buijtenland van Rhoon uitbreiden ten opzichte van de activiteiten in het jaarplan.
De maatschappelijke baten zijn: behoud en ontwikkeling van (agrarische) natuurgebieden, recreatie  en landschappen waardoor de biodiversiteit niet meer achteruitgaat.
De provincie heeft vanuit het Rijk de financiële middelen gekregen voor de ontwikkeling van het gebied. Deze middelen dienen ter dekking van deze begrotingssubsidie en in de meerjarige begroting is voldoende ruimte. Aan het verlenen van opdrachten kleven fiscale en aanbesteding technische nadelen. Juridisch is subsidie ook het correcte instrument.
Gevraagd wordt aan Provinciale Staten om de begrotingssubsidie vast te stellen op € 270.000 en deze op te nemen in de begroting.
 
De begrotingssubsidie aan gemeente Leidschendam-Voorburg t.b.v. Duivenvoordecorridor voor een bedrag van € 529.437 (Beleidsdoel 5-2)
De provincie heeft eerder € 5.900.000 beschikbaar gesteld aan de gemeenten Voorschoten en Leidschendam-Voorburg om de Duivenvoordecorridor te ontdoen van bedrijfsopstallen en glasopstanden zodat dit gebied aantrekkelijker wordt vanuit het oogpunt van recreatie en groen. De middelen zijn eerder verstrekt via incidentele subsidies. Het laatste deel van de sanering heeft nog niet plaatsgevonden vanwege vertragingen bij grondverwerving. De gemeenten hebben daarom de provincie verzocht de subsidietermijn te verlengen. Dat is echter niet mogelijk volgens de Algemene wet bestuursrecht. Daarom wordt nu voorgesteld de laatste bedragen, die naar aanleiding van subsidievaststellingen vrij zullen vallen, wederom als begrotingssubsidie te verstrekken. Voor Voorschoten gaat het nog om een bedrag van
€ 90.000 en voor Leidschendam-Voorburg om een bedrag van € 529.437. Deze bedragen vallen daarmee binnen de eerder beschikbaar gestelde € 5.900.000 voor dit doel. Op deze wijze kan dit project worden afgerond en worden alle beoogde opstallen en kassen gesaneerd.
De maatschappelijke baten zijn: het creëren van een opgeruimde Duivenvoordecorridor ten behoeve van meer en betere recreatiemogelijkheden en het vergroten van de ruimtelijke kwaliteit.
Dit is onderdeel van een al langlopend traject waar gekozen is voor de weg van subsidies. Andere mogelijkheden om de saneringen te bekostigen zijn in de startperiode wel verkend maar zouden te weinig middelen opleveren om de beoogde sanering uit te kunnen voeren. In samenspraak met Rijk, regio en gemeenten is gekomen tot de genoemde incidentele subsidies.
Gevraagd wordt aan Provinciale Staten om de begrotingssubsidie vast te stellen op € 529.437 en deze op te nemen in de begroting.

De begrotingssubsidie aan gemeente Voorschoten t.b.v. Duivenvoordecorridor voor een bedrag van € 90.000 (Beleidsdoel 5-2)
De provincie heeft eerder € 5.900.000 beschikbaar gesteld aan de gemeenten Voorschoten en Leidschendam-Voorburg om de Duivenvoordecorridor te ontdoen van bedrijfsopstallen en glasopstanden zodat dit gebied aantrekkelijker wordt vanuit het oogpunt van recreatie en groen. De middelen zijn eerder verstrekt via incidentele subsidies. Het laatste deel van de sanering heeft nog niet plaatsgevonden vanwege vertragingen bij grondverwerving. De gemeenten hebben daarom de provincie verzocht de subsidietermijn te verlengen. Dat is echter niet mogelijk volgens de Algemene wet bestuursrecht. Daarom wordt nu voorgesteld de laatste bedragen, die naar aanleiding van subsidievaststellingen vrij zullen vallen, wederom als begrotingssubsidie te verstrekken. Voor Voorschoten gaat het nog om een bedrag van
€ 90.000 en voor Leidschendam-Voorburg om een bedrag van € 529.437. Deze bedragen vallen daarmee binnen de eerder beschikbaar gestelde € 5.900.000 voor dit doel. Op deze wijze kan dit project worden afgerond en worden alle beoogde opstallen en kassen gesaneerd.
De maatschappelijke baten zijn: het creëren van een opgeruimde Duivenvoordecorridor ten behoeve van meer en betere recreatiemogelijkheden en het vergroten van de ruimtelijke kwaliteit.
Dit is onderdeel van een al langlopend traject waar gekozen is voor de weg van subsidies. Andere mogelijkheden om de saneringen te bekostigen zijn in de startperiode wel verkend maar zouden te weinig middelen opleveren om de beoogde sanering uit te kunnen voeren. In samenspraak met Rijk, regio en gemeenten is gekomen tot de genoemde incidentele subsidies.
Gevraagd wordt aan Provinciale Staten om de begrotingssubsidie vast te stellen op € 90.000 en deze op te nemen in de begroting.

De begrotingssubsidie aan Deltares inzake COASTAR voor een bedrag van € 300.000 (Beleidsdoel 5-3)
Op 18 mei 2018 hebben Gedeputeerde Staten de intentieverklaring COASTAR ondertekend. De intentieverklaring is gericht op het ontwikkelen van een gezamenlijk kennisprogramma. Gedeputeerde Staten zijn op 17 juni 2019 een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met de aan het COASTAR-project, fase 3 deelnemende partijen. Onderdeel van dit besluit was het verstrekken van een subsidie van € 170.000 zijnde de provinciale bijdrage aan het project.
De rijksbijdrage van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan het project is bekostigd vanuit het Deltafonds, onderdeel zoet water. Het Rijk heeft haar bijdrage bij Septembercirculaire uitgekeerd aan de provincie, in formele zin aanvrager van de Rijkssubsidie. Deze bijdrage wordt nu als begrotingssubsidie van € 300.000 voor Stichting Deltares opgenomen in de provinciale Begroting 2020. De Rijksmiddelen zijn bij Septembercirculaire aan de provincie toegekend en zullen via de voorjaarsnota ter begroting worden gebracht.
De maatschappelijke baten zijn: met de te verstrekken subsidie wordt het projectplan COASTAR, zoals opgenomen bij de samenwerkingsovereenkomst van 17 juni 2019 uitgevoerd. In het projectplan zijn onderzoeksactiviteiten opgenomen gericht op onderzoek naar brakwaterwinning in de duinen en brakwaterwinning in de polders ten behoeve van de drinkwatervoorziening. Ook wordt onderzoek uitgevoerd naar de gietwatervoorziening in het Westland en monitoring van ondergrondse opslag van zoet water in Rotterdam. Daarnaast wordt bekeken hoe resultaten van het onderzoek nationaal en internationaal kunnen worden opgeschaald.
De onderzoeksresultaten worden ingebracht in de besluitvorming voor het Deltaprogramma zoet water.
Er zijn geen alternatieven overwogen, de provincie heeft de bijdrage bij het Rijk aangevraagd met als doel deze toe te kennen aan Deltares, als medepenvoerder van het consortium wat het projectplan uitvoert.
Gevraagd wordt aan Provinciale Staten om de begrotingssubsidie vast te stellen op € 300.000 en deze op te nemen in de begroting.

Boekjaar- en projectsubsidies 2020 in vergelijking met 2019 (in €)

Beleids-doel

Subsidie-regeling-nummer

Titel van regeling

Totaal subsidie-plafond 2019

Begroting 2020
(beleidsarm)

Urgente claims 2020

1 e Begrotings-wijziging 2020 (beleidsrijk)

Voorjaars-nota 2020

Totaal subsidie-plafond 2020

5.1

1.6.21

Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL)

30.000.000

11.250.000

11.250.000

5.1

1.6.60

Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2013

150.000

100.000

100.000

5.1

1.6.68

Subsidieregeling Natuur en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2016

8.150.000

27.500.000

27.500.000

5.1, 5.2 en 7.2

1.6.76

Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016

11.122.500

1.840.000

1.935.000

685.000

4.460.000

5.2

1.6.69

Subsidieregeling Plattelands Ontwikkeling Programma 2014-2020 (POP3)

21.500.000

2.500.000

2.500.000

Totaal

70.922.500

43.190.000

1.935.000

685.000

45.810.000

1.6.76 Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016
Voor § 2.11 a Kwaliteitsverbetering van bestaande groengebieden en het recreatieve routenetwerk een deelplafond van € 450.000 (aanvraagperiode 1 juli 2020 tot en met 31 december 2020, doel 7.2). Het Coalitieakkoord 2019-2023 zet in op sport en beweging als bijdrage aan de gezondheid van Zuid-Hollanders. De provincie investeert daarom in de kwaliteit van het groen en recreatie, zodat inwoners in groene gebieden kunnen rusten, sporten, bewegen en recreëren. Concreet ondersteunt de provincie de beheerders van bestaande groengebieden nabij de stad om herstel- en inrichtingsmaatregelen te nemen ten gunste van het beweegvriendelijker maken van het groen. Het doel voor 2020 is om de drie meest urgente gebieden aan te pakken. Deze gebieden, die in een kaartbijlage van de subsidieregeling zullen worden opgenomen, zijn geselecteerd vanwege de ligging dicht bij de stad (en nabij stadswijken met inwoners die het groen normaliter niet snel opzoeken), de hoge bezoekersaantallen en het huidige lage kwaliteitsniveau. Een kwaliteitsimpuls in deze gebieden levert daarom naar verwachting een hoog rendement op voor sporten en bewegen in het groen.
De subsidie wordt financieel gedekt uit de structurele middelen voor recreatiebeheer ‘overig’ in Beleidsdoel 7-2 Gezonde en bewegingsvriendelijke leefomgeving, onderdeel ‘Kwaliteitsverbetering recreatiegebieden en routenetwerken’.
De maatschappelijke baten zijn: verbeterde openbaar toegankelijke groengebieden en recreatieve routestructuren en aansluiting stedelijk gebied in aansluiting op de wensen van gebruikers (bewoners, toeristen) en behoud en ontwikkeling van natuurgebieden en landschappen waardoor de biodiversiteit niet verder achteruitgaat.   
Als alternatief voor een subsidie kan ook een opdracht worden verstrekt. In dit geval worden de werkzaamheden op gronden van de terreinbeheerders uitgevoerd. De vergoeding is niet gericht op de eigen behoefte van de provincie, maar op het algemeen belang. Bij een opdracht zou de provincie eigenaar worden van de investeringen, wat hier niet aan de orde is. Daarom is gekozen voor het instrument subsidie.
Voor § 2.11 b VII herstel- of inrichtingsmaatregelen van ruiter- en menpade n een deelplafond van € 235.000 (aanvraagperiode 2020, doel 7.2). Bij de behandeling van de Begroting 2018 hebben Provinciale Staten motie 743 aangenomen die ziet op 'meer ruiters in het groen’. Met het ruiter- en menpadenplan wordt uitvoering gegeven aan deze motie, waarmee de mogelijkheden voor paardrijden in het buitengebied sterk worden verbeterd. Fase 1 richt zich op het verbeteren van de bestaande ruiter- en menpaden en de realisatie van belangrijke ontbrekende schakels.
De maatschappelijke baten zijn: verbeteren openbare toegankelijkheid groengebieden en recreatieve routestructuren en kwalitatief goed hersteld of ingericht openbaar toegankelijke groengebieden en recreatieve routenetwerken en beheerde en onderhouden ruiter- en menpaden.
Het is een éénmalige verbeterslag: grootonderhoud en ontbrekende schakels waarvoor geen andere middelen beschikbaar zijn.
Voor deze subsidieregeling wordt aan Gedeputeerde Staten gevraagd de bovengenoemde deelplafonds vast te stellen. Voorstel van Gedeputeerde Staten is om het Hoofdsubsidieplafond te verhogen met een bedrag van
€ 685.000 tot € 4.460.000. Dit heeft tot gevolg dat door Provinciale Staten het hoofdsubsidieplafond moet worden vastgesteld op € 4.460.000.

Deze pagina is gebouwd op 08/28/2020 08:02:59 met de export van 08/28/2020 07:55:42