Voorjaarsnota 2020
portal

Paragrafen

Paragraaf Subsidies

Begrotingssubsidies 2020 in vergelijking met 2019 (in €)

Beleids-doel

Naam instelling

Maximaal te subsidiëren 2019

Begroting 2020
(beleidsarm)

Urgente claims 2020  

1 e Begrotings-wijziging 2020 (beleidsrijk)

Voorjaars-nota 2020

Maximaal te subsidiëren  2020

7.1

PROAV B.V.

700.000

7.2

Stichting Wandelnet

50.000

50.000

7.2

Stichting Landelijk Fietsplatform

60.000

60.000

7.2

Parkschap De Biesbosch t.b.v. het beheer recreatiegebied

412.000

412.000

412.000

7.2

Gemeente Pijnacker-Nootdorp t.b.v. het beheer recreatiegebied de Dobbeplas en Groene Keijzer

270.000

278.000

278.000

7.2

Natuur- en recreatieschap IJsselmonde t.b.v. het beheer recreatiegebied

418.000

418.000

418.000

7.2

Coöperatief Beheer Groengebieden Midden Delfland (CBG), de rechtsopvolger van het recreatieschap Midden Delfland t.b.v. het beheer recreatiegebied

153.000

153.000

153.000

7.2

Natuur- en recreatieschap Groenalliantie Midden-Holland t.b.v. het beheer recreatiegebied

1.875.000

1.875.000

1.875.000

7.2

Natuur- en recreatieschap Voorne-Putten- Rozenburg t.b.v. het beheer recreatiegebied

1.001.000

1.001.000

1.001.000

7.2

Voet en fietsveren gemeente Kaag en Braassem, gemeente Krimpenerwaard en gemeente Ridderkerk

69.000

69.000

69.000

7.2

Prins Bernhard Cultuurfonds t.b.v. het fonds groenblauwe schoolpleinen

500.000

7.2

Coöperatie Collectief De Groene Klaver

89.225

7.3

Veenweide Innovatie Centrum t.b.v. project boeren bij hoogwater

500.000

500.000

Totaal

5.487.225

4.316.000

500.000

4.816.000

De begrotingssubsidie aan Veenweide Innovatie Centrum t.b.v. project boeren bij hoog water voor een bedrag van € 500.000 (Beleidsdoel 7.3)
In het project Boeren bij Hoog Water, wordt onderzocht hoe een melkveebedrijf rendabel kan draaien bij een hoge grondwaterstand van 20 cm onder maaiveld en zorgt voor minimale emissie van broeikasgassen en een minimaal gebruik van kunstmest en krachtvoer. Dit gebeurt door het daadwerkelijk inrichten en draaien van een “hoogwaterboerderij” als “living lab” en als “showcase”. Binnen PZH hebben PS in 2019 het bedrag van € 500.000 voor dit project gereserveerd. De dekking wordt gevonden in de reserve MJP Bodem, ondergrond en grondwater en is meerjarig in de begroting opgenomen. Het project maakt onderdeel uit van de “Regiodeal Bodemdaling Groene Hart”, die PZH samen met zeven andere regionale Groene Hart overheden en het Rijk hebben gemaakt. De totale projectkosten zijn begroot op € 2.414.750 (incl. BTW). Vanuit de Regiodeal draagt het Rijk € 1.000.000 bij (deze rijksmiddelen zijn in 2019 via het provinciefonds van Zuid-Holland beschikbaar gesteld en verstrekt als subsidie).  Overige bijdragen komen van waterschappen, provincie Utrecht, Wageningen Universiteit en lto-fondsen.
De maatschappelijke baten zijn: de hoogwaterboerderij is één van de handelingsperspectieven die relevant is te onderzoeken omdat het kan helpen de maatschappelijk-beleidsmatige opgave om broeikasgasemissies te reduceren, zoals verwoord in het Klimaatakkoord.
Aangezien er geen directe dienst aan de provincie wordt geleverd omdat het een onderzoek betreft dat van belang is voor de gehele landbouw, is opdrachtverlening hier niet het juiste instrument. Een subsidie is dit wel.
Gevraagd wordt aan Provinciale Staten om de begrotingssubsidie vast te stellen op € 500.000 en deze op te nemen in de begroting.

Boekjaar- en projectsubsidies 2020 in vergelijking met 2019 (in €)

Beleids-doel

Subsidie-regeling-nummer

Titel van regeling

Totaal subsidie-plafond 2019

Begroting 2020
(beleidsarm)

Urgente claims 2020

1 e Begrotings-wijziging 2020 (beleidsrijk)

Voorjaars-nota 2020

Totaal subsidie-plafond 2020

7.1

1.6.73

Subsidieregeling Opruiming drugsafval Zuid-Holland 2016

41.036

7.1

Subsidieregeling Opruiming drugsafval Zuid-Holland 2020

98.000

Totaal

41.036

98.000

Subsidieregeling opruiming drugsafval Zuid-Holland 2020 een plafond voor een bedrag van € 98.000 (doel 7.1)
Vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid wordt van 2020 tot 2023 jaarlijks een bedrag van € 1.000.000 ter beschikking gesteld aan alle provincies om gedupeerden van illegale drugsdumpingen tegemoet te komen in de opruimkosten. Via een verdeelsleutel gerelateerd aan de mate waarin drugsdumpingen voorkomen per provincie, wordt jaarlijks het bedrag verdeeld en toegevoegd aan het provinciefonds. Omdat het toegewezen bedrag jaarlijks kan fluctueren, betekent dit dat het subsidieplafond ook jaarlijks opnieuw moet worden vastgesteld.
De dekking loopt via de exploitatie van ambitie 7 Gezond en Veilig Zuid-Holland. Omdat deze post niet in de Begroting 2020 was voorzien, wordt dit bij de Voorjaarsnota 2020 gecorrigeerd.
De maatschappelijke baten zijn: illegale drugsdumpingen brengen kosten met zich mee om deze op een verantwoorde wijze af te voeren en eventuele verontreinigen op te ruimen. Het doel van deze regeling is om gedupeerden van een illegale dumping tegemoet te komen in deze kosten. Dit past ook in het streven naar een gezonde en veilige leefomgeving.
Er zijn geen alternatieven voor het instrument subsidies overwogen aangezien inzet van het instrument subsidies onderdeel is van de afspraak tussen provincies en het Rijk.
Gevraagd wordt aan Provinciale Staten om het plafond vast te stellen op € 98.000 voor het jaar 2020.

Deze pagina is gebouwd op 08/28/2020 08:02:59 met de export van 08/28/2020 07:55:42