Voorjaarsnota 2020
portal

Home

Kadernota 2021 - 2024

2.3.4 Algemene reserve

(bedragen x € 1 mln)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

Beginstand jaar

77,0

89,7

96,7

112,8

167,6

216,4

255,6

294,5

330,3

364,1

392,8

417,6

437,0

453,6

469,9

Af/bij: mutaties eerdere P&C producten

2,2

1,7

13,8

55,4

52,0

42,4

42,3

39,2

37,4

32,4

28,8

22,6

18,2

15,4

15,4

Beginstand 

79,2

91,3

110,5

168,2

219,5

258,8

297,9

333,7

367,6

396,5

421,6

440,2

455,2

469,0

485,3

Af/bij: Totaal Voorjaarsnota/Kadernota

10,5

5,4

2,3

-0,6

-3,1

-3,2

-3,4

-3,5

-3,5

-3,7

-4,1

-3,2

-1,6

1,0

-0,1

Stand na Totaal (A+B)

89,7

96,7

112,8

167,6

216,4

255,6

294,5

330,3

364,1

392,8

417,6

437,0

453,6

469,9

485,2

Buffer weerstandsvermogen

-30,0

-30,0

-30,0

-30,0

-30,0

-30,0

-30,0

-30,0

-30,0

-30,0

-30,0

-30,0

-30,0

-30,0

-30,0

Vrije ruimte cumulatief

59,7

66,7

82,8

137,6

186,4

225,6

264,5

300,3

334,1

362,8

387,6

407,0

423,6

439,9

455,2

Vrije ruimte per jaar (begrotingssaldo)

12,6

7,1

16,1

54,7

48,9

39,2

38,9

35,8

33,8

28,7

24,8

19,4

16,6

16,4

15,3

Toelichting:

Door de toevoeging aan de algemene reserve in 2021 van € 10,5 mln neemt de algemene reserve in omvang toe in 2021. In 2021 is er sprake van incidenteel € 59,7 mln vrije ruimte. Het begrotingssaldo verbetert tot € 12,6 mln.
Echter elke mutatie in het begrotingssaldo (welke verrekend wordt met de algemene reserve) in 2020 is van invloed in op de incidenteel beschikbare ruimte in 2021!

Voor deze collegeperiode is er totaal incidenteel nog € 82,8 mln beschikbaar. Echter dit is nog zonder de prognoses en mogelijke impact vanuit de coronacrisis.

In de manier waarop de provincie met de begroting omgaat worden begrotingsoverschotten en –tekorten verrekend met de algemene reserve (dit geldt overigens niet voor de ‘gesloten’ begrotingsprogramma’s groen en mobiliteit, waarbij overschotten en tekorten worden verrekend met betreffende bestemmingsreserves).
Hierdoor neemt de algemene reserve toe bij een voordelige ontwikkeling van de begroting en af bij een nadelige ontwikkeling. In de (door PS vastgestelde) nota weerstandsvermogen wordt voorgeschreven dat de algemene reserve minimaal € 30 mln moet bedragen, als buffer voor onvoorziene gebeurtenissen. Alles boven die € 30 mln in de algemene reserve wordt aangeduid als “vrije ruimte”. Omdat in de algemene reserve de begrotingsoverschotten worden gespaard, ook die van het verleden, kan het zijn dat de vrije ruimte in een bepaald jaar hoger is dan het begrotingssaldo van dat jaar.

Bij elk P&C product vindt dus een verekening met de algemene reserve plaats. Dekking voor beleidsvoorstellen komen altijd uit het begrotingssaldo en niet uit de algemene reserve. Het begrotingssaldo is leidend omdat daaruit blijkt of er een reëel en structureel begrotingsevenwicht is.

Deze pagina is gebouwd op 08/28/2020 08:02:59 met de export van 08/28/2020 07:55:42