Voorjaarsnota 2020
portal

Home

Kadernota 2021 - 2024

2.3 Mutaties begrotingssaldo in de Kadernota 2021-2024

Onderstaande tabel geeft inzicht in de structurele mutaties vanuit de Voorjaarsnota 2020 en de mutaties die in 2021, deze kadernota starten. Op basis van de mutaties in de Voorjaarsnota 2020 en Kadernota 2021 is er sprake van een incidentele verbetering van het begrotingssaldo in de periode 2021 tot en met 2023. Daarna is er langdurig sprake van een verslechtering van het begrotingssaldo. Voor de korte termijn ontstaat er incidenteel meer budgettaire ruimte om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen, in 2021 is er nog een voordelig begrotingssaldo van € 12,6 mln.

Het voordelige saldo van de mutaties wordt toegevoegd aan de algemene reserve, het nadelig saldo zal worden onttrokken aan de algemene reserve. Het effect op de algemene reserve en het begrotingssaldo zal in de betreffende paragrafen nader worden toegelicht.

(bedragen x € 1 mln)

Nieuwe collegeperiode

Nieuwe collegeperiode

Nieuwe collegeperiode

Nieuwe collegeperiode

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

A

Mutaties eerdere P&C producten

1

Mutaties in begrotingssaldo in eerdere P&C producten

-24,7

2,2

1,7

13,8

55,4

52,0

42,4

42,3

39,2

37,4

32,4

28,8

22,6

18,2

15,4

15,4

Totaal (A) Mutaties eerdere P&C producten

-24,7

2,2

1,7

13,8

55,4

52,0

42,4

42,3

39,2

37,4

32,4

28,8

22,6

18,2

15,4

15,4

B

Ontwikkelingen binnen de Algemene dekkingsmiddelen en Organisatie

Ambitie Organisatie

Autonome ontwikkelingen

1

Ontwikkelingen provinciefonds: Algemene uitkering

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

2

MRB ontwikkelingen wagenpark

6,3

4,1

2,8

2,4

3

Compensatie provincie Zeeland

-0,1

-0,1

Resterende ontwikkelingen

4

Jaarrekening: Resultaat jaarrekening

21,1

4

Jaarrekening: Beklemmingen

-16,4

-0,3

-0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5

Kapitaallasten: afschrijving

3,9

3,6

3,4

2,1

1,0

-1,1

-0,9

-0,8

-0,7

-0,7

-0,7

-0,6

-0,5

-0,2

1,1

1,1

5

Kapitaallasten: rente

0,9

0,7

-0,6

-1,4

-1,6

-2,1

-2,3

-2,6

-2,7

-2,8

-3,1

-3,5

-2,7

-1,4

-0,1

-1,2

5

Kapitaallasten: Voor het investeringsproject Zon op Infra wordt reserve Bereikbaarheid als dekking ingezet.

1,5

6

Reserves: Onbeklemd deel reserve Toekomstagenda

0,1

7

Asbest sanering C gebouw

-4,4

Totaal B: Exogene/Algemene ontwikkelingen

11,5

9,6

5,2

3,1

-0,6

-3,1

-3,2

-3,4

-3,5

-3,5

-3,7

-4,1

-3,2

-1,6

1,0

-0,1

C

Ontwikkelingen binnen de Ambities

Ambitie 1 Samen werken aan Zuid-Holland

1

Stikstof

-2,8

Ambitie Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland 

2

Wijziging kasritme "Nationaal Programma Rotterdam Zuid" (NPRZ) 

0,8

-0,2

0,2

-0,8

Ambitie Concurrerend Zuid-Holland 

3

Coronamaatregel Fieldlabs budget ad € 1,1 mln naar voren halen

-1,1

1,1

Ambitie Gezond en veilig Zuid Holland 

4

Vrijvallen bijdrage aan DMCR voor ICT-investering

0,7

Totaal C: Ontwikkelingen binnen de programma's

-2,3

0,9

0,2

-0,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Totaal (B+C)  intensiveringen

9,2

10,5

5,4

2,3

-0,6

-3,1

-3,2

-3,4

-3,5

-3,5

-3,7

-4,1

-3,2

-1,6

1,0

-0,1

Begrotingssaldo Totaal (A+B+C)

-15,5

12,6

7,1

16,1

54,7

48,9

39,2

38,9

35,8

33,8

28,7

24,8

19,4

16,6

16,4

15,3

 
Toelichting:
De mutaties die in 2020 zijn gestart zijn in de voorjaarsnota toegelicht.

B3 Compensatie provincie Zeeland
Interprovinciale afspraak voor de compensatie van de provincie Zuid-Holland vanwege de weeffout in het verdeelmodel provinciefonds.

Deze pagina is gebouwd op 08/28/2020 08:02:59 met de export van 08/28/2020 07:55:42