Voorjaarsnota 2020
portal

Home

Kadernota 2021 - 2024

(bedragen x € 1 mln)

Nieuwe collegeperiode

Nieuwe collegeperiode

Nieuwe collegeperiode

Nieuwe collegeperiode

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

1a

Van het Rijk uit het provinciefonds Accres

262,0

270,8

278,2

287,0

295,9

294,8

294,8

294,8

294,8

294,8

294,8

294,8

294,8

294,8

294,8

294,8

1b

Van het Rijk uit het provinciefonds Decentralisatie uitkeringen

16,9

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2

Van het Rijk aan motorrijtuigenbelasting

341,5

339,5

337,5

335,5

338,0

338,0

338,0

338,0

338,0

338,0

338,0

338,0

338,0

338,0

338,0

338,0

3

Overige bijdragen van het Rijk, andere provincies en gemeenten

49,8

47,6

33,1

29,0

26,9

20,1

19,3

19,7

18,8

18,3

17,6

16,4

15,3

32,0

13,3

13,3

4

Aan ontvangen Dividend

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

5

Aan precario, e.d.

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

6

Overige Gronden

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Totaal baten

673,2

663,3

654,1

656,8

666,2

658,3

657,5

657,9

657,0

656,5

655,8

654,6

653,5

670,2

651,5

651,5

Toelichting en duiding:

De provincies halen hun inkomsten uit een aantal bronnen. Waarbij de voornaamste zijn het provinciefonds en de opcenten uit de motorrijtuigenbelasting. Voor het provinciefonds zijn we afhankelijk van het Rijk, in principe is er sprake van een trap op en trap af systematiek. Echter hier zijn uitzonderingen op. De inkomsten van de opcenten motorrijtuigenbelasting zijn afhankelijk van het aantal auto’s wat in Zuid-Holland geregistreerd staat en waar motorrijtuigenbelasting op geheven wordt. DIt in combinatie met het tarief opcenten wat wordt vastgesteld door Provinciale Staten.

1a Van het Rijk uit het provinciefonds Accres
In het bestuurlijk overleg tussen het Rijk en de decentrale overheden is door het Rijk het voorstel gedaan om het accres inclusief volume- en loonprijs-ontwikkelingen te bevriezen voor de jaren 2020 en 2021. Het nieuwe kabinet zal dan met daadwerkelijke wijzigingen komen. De wijzigingen in 2020 en 2021 ten opzichte van de huidige begrote opbrengsten zijn in dat geval minimaal. Voor de jaren 2022 en verder is de onzekerheid over de (financiele) gevolgen van de coronacrisis op het provinciefonds groot.

1b Van het Rijk uit het provinciefonds Decentralisatie uitkeringen
De decentralisatie uitkeringen uit het provinciefonds zijn gekoppeld aan specifieke opgaven/projecten. Aan deze inkomsten zijn dus specifieke uitgaven verbonden. Specifieke wijzigingen in deze baten beïnvloeden dus het resultaat niet in dezelfde mate. Verder worden de decentralisatie uitkeringen uit het provinciefonds sinds 2020 steeds meer vervangen door zogenaamde specifieke uitkeringen (SPUKS).

2 Van het Rijk aan motorrijtuigenbelasting
De opbrengsten van de opcenten op de motorrijtuigenbelasting (MRB) stijgen ten opzichte van de meerjarenbegroting 2020. Deze verandering wordt veroorzaakt door een sterke toename van het wagenpark in Zuid-Holland in het jaar 2019 zoals eerder aangegeven in de jaarrekening. Een stijging (of daling) van het wagenpark heeft een structureel effect op de opbrengsten (MRB).
Voor het jaar 2020 wordt de aanname gedaan dat de totale omvang van het wagenpark in Zuid-Holland gelijk blijft op het niveau van eind 2019 ( 1,6 miljoen personenauto’s en 0,1 miljoen motoren). De verwachting is wel dat de samenstelling van het wagenpark in Zuid-Holland zal veranderen en dat na 2020 het aandeel elektrische auto’s zal gaan stijgen. Vanwege de vrijstelling op de motorrijtuigenbelasting voor elektrische auto’s daalt de verwachte opbrengst van de opcenten van 341,5 mln in 2020 met 2 mln per jaar tot 335,5 mln in 2023. Met deze verwachte opbrengst wordt min of meer hetzelfde patroon gevolgd als in de jaren 2009 – 2013. In deze periode was er ook sprake van een economische crisis en een vrijstellingsregime voor schone auto’s, wat een daling van de opbrengsten MRB tot gevolg had.
De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) heeft op 1 mei jl een advies gegeven dat de basis moet vormen voor een gesprek tussen Rijk en het interprovinciaal Overleg (IPO) om te komen tot een overeenstemming over de derving van de opcenten door de vrijstelling van elektrische auto’s. Uitgangspunt voor de Raad is dat zonder  nadrukkelijke politiek-bestuurlijke weging het in de rede ligt dat het Rijk de provincies compenseert voor de gederfde inkomsten. In het advies wordt ook aangegeven dat artikel 2 Fvw niet inhoudt dat het Rijk automatisch gehouden is de gederfde inkomsten te vergoeden. Of het Rijk de provincies moet compenseren, en op welke manier (directe compensatie, gedeeltelijk, of verhoging overige opcententarieven) zal de conclusie zijn van een politiek-bestuurlijke afweging.

3 Overige bijdragen van het Rijk, andere provincies en gemeenten
Op dit moment is hier nog niet van te bepalen of dit ten opzichte va de raming als gevolg van de cornonacrisis zal wijzigen.

4 Aan ontvangen Dividend
De Europese Centrale Bank (ECB) heeft aan kredietinstellingen die onder haar toezicht staan met zeer grote nadruk aangeraden de dividenduitkering op dit moment op te schorten tot in elk geval 1 oktober 2020. Het is de uitdrukkelijke intentie van de BNG om het dividend na 1 oktober 2020 uit te keren.

5 Aan precario, e.d.
Er is een mogelijk risico dat er minder inkomsten binnenkomen maar op dit moment wordt dit nog als zeer waarschijnlijk geacht.

6 Overige Gronden
Niet noemenswaardig.

Deze pagina is gebouwd op 08/28/2020 08:02:59 met de export van 08/28/2020 07:55:42