Voorjaarsnota 2020
portal

Home

Kadernota 2021 - 2024

Scenario 1: Net zoals in de vorige crisis gaat het kabinet in 1 keer fors bezuinigen
Scenario 2: Dezelfde bezuiniging wordt niet in 1 keer uitgevoerd maar in een aantal jaren

Scenario 1

(bedragen x € 1 mln)

Nieuwe collegeperiode

Nieuwe collegeperiode

Nieuwe collegeperiode

Nieuwe collegeperiode

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

1

Algemene uitkering provinciefonds

-35,0

-39,0

-41,0

-41,0

-41,0

-41,0

-41,0

-41,0

-41,0

-41,0

-41,0

-41,0

-41,0

-41,0

2

MRB ontwikkelingen wagenpark

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Totaal 

0,0

0,0

-35,0

-39,0

-41,0

-41,0

-41,0

-41,0

-41,0

-41,0

-41,0

-41,0

-41,0

-41,0

-41,0

-41,0

Scenario 2

(bedragen x € 1 mln)

Nieuwe collegeperiode

Nieuwe collegeperiode

Nieuwe collegeperiode

Nieuwe collegeperiode

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

1

Algemene uitkering provinciefonds

-6,0

-12,0

-18,0

-24,0

-30,0

-30,0

-30,0

-30,0

-30,0

-30,0

-30,0

-30,0

-30,0

-30,0

2

MRB ontwikkelingen wagenpark

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Totaal 

0,0

0,0

-6,0

-12,0

-18,0

-24,0

-30,0

-30,0

-30,0

-30,0

-30,0

-30,0

-30,0

-30,0

-30,0

-30,0

Toelichting en duiding:

In scenario 1 wordt uitgegaan van de aanname dat het Rijk op dezelfde manier zal ingrijpen in het provinciefonds als in de jaren 2011 en verder. Dit betekent een structurele onttrekking van € 300 miljoen uit het accres van het provinciefonds in 2022 en daarnaast een structurele verlaging van het accres met 2% in 2023 en 1% in 2023 in het kader van de trap op, trap af systematiek. Een verdere aanname bij dit scenario is dat de € 300 miljoen korting conform huidige verdeelmaatstaven binnen het provinciefonds wordt verdeeld.
In 2011 is bij de verdeling gedeeltelijk rekening gehouden met het beschikbare vermogen en in de verdeelmaatstaven verwerkt. Daarentegen was het totale accres in 2011 lager dan in 2022, een absolute verlaging van € 300 miljoen is in 2022 een procentueel gezien lager dan in 2011.

In scenario 2 wordt uitgegaan van een geleidelijke verlaging van het accres t.o.v. de huidige stand van ongeveer 2,3% per jaar voor een periode van 5 jaar. In dit scenario worden de bezuinigingen geleidelijker geintroduceerd en zijn structureel minder zwaar.

De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) heeft op 1 mei jl een advies gegeven dat de basis moet vormen voor een gesprek tussen Rijk en het Interprovinciaal Overleg (IPO) om te komen tot een overeenstemming over de derving van de opcenten door de vrijstelling van elektrische auto’s. Uitgangspunt voor de Raad is dat zonder  nadrukkelijke politiek-bestuurlijke weging het in de rede ligt dat het Rijk de provincies compenseert voor de gederfde inkomsten. In het advies wordt ook aangegeven dat artikel 2 Fvw niet inhoudt dat het Rijk automatisch gehouden is de gederfde inkomsten te vergoeden. Of het Rijk de provincies moet compenseren, en op welke manier (directe compensatie, gedeeltelijk, of verhoging overige opcententarieven) zal de conclusie zijn van een politiek-bestuurlijke afweging.

Deze pagina is gebouwd op 08/28/2020 08:02:59 met de export van 08/28/2020 07:55:42