Voorjaarsnota 2020
portal

Home

Kadernota 2021 - 2024

2.3.1 Begrotingssaldo 2021 - 2035

Toelichting en duiding:

Het begrotingssaldo op basis van wat er nu opgenomen is in het begrotingssysteem voor de komende 15 jaar verbetert op korte termijn (tot en met 2023), maar verslechtert in de periode erna. De scherpe daling vlakt na 2032 wel af. De voornaamste reden van het dalen van het begrotingssaldo zijn de stijgende kapitaallasten. Deze stijgen in 2020 van € 73,3 mln naar € 139,5 mln in 2035, zie hiervoor de betreffende paragraaf.

Echter dit is niet het complete beeld op het begrotingssaldo omdat er nog andere ontwikkelingen zijn (prognoses en de mogelijke impact van de coronacrisis) die in de volgende hoofdstukken verder worden toegelicht. Er lijkt vanaf 2024 weer sprake te zijn van een hoog begrotingssaldo van € 54,7 mln maar hierbij dient opgemerkt te worden dat de € 160 mln uit het Coalitieakkoord 2019 – 2023 incidenteel is ingezet. Met het in beeld komen van jaarschijf 2024 van de meerjarenraming wordt het effect hiervan zichtbaar binnen een aantal ambities. In welke mate het beleid structureel is en hoe dit incidenteel en/of structureel gefinancierd kan worden is een actie uit het coalitieakkoord die nu loopt. De inkomsten en uitgaven moeten meerjarig structureel in evenwicht zijn.

Zoals ook zal blijken in de uitwerking van prognoses en mogelijke impact van de coronacrisis laat het begrotingssaldo geen verdere structurele intensiveringen meer toe.

Verder hanteren we de volgende uitgangspunten;

  • De algemene uitkering van het provinciefonds is voor alle jaarschijven die in de circulaire zijn opgenomen. Voor de jaren erna wordt de stand van de laatste jaarschijf doorgetrokken.
  • Prijscompensatie wordt op dezelfde manier geboekt als de algemene uitkering, dus voor de jaarschijf dat de algemene uitkering wordt doorgetrokken doen we dit ook voor de prijscompensatie.
Deze pagina is gebouwd op 08/28/2020 08:02:59 met de export van 08/28/2020 07:55:42