Voorjaarsnota 2020
portal

Home

Kadernota 2021 - 2024

2.3.3 Netto schuldquote

Toelichting:
De verwachte netto schuldquote in deze kadernota is voor jaarschijf 2021 geraamd op 173% en zal meerjarig verder stijgen tot rond de de 250% en daarna licht daalt. Een en ander is wel afhankelijk van de realisatiekracht. Er is geen officiële norm voor de netto schuldquote, maar de VNG houdt voor gemeenten een bovengrens aan van 130%, zit een gemeente daarboven dan is er sprake van een relatief hoge schuld.

Het effect van de de schuldquote wordt in de exploitatielasten zichtbaar als kapitaallasten en daarmee op het begrotingssaldo. De belangrijkste post in de netto schuld zijn de aan te trekken langlopende geldleningen. De stijging ten opzichte van de Jaarrekening 2019 wordt grotendeels veroorzaakt door de inzet van € 160 mln extra middelen in deze coalitieperiode en het onderhanden werk wat gepland staat. Grote onzekerheid bij deze cijfers is de mate waarin de komende jaren sprake is van onderuitputting bij de uitgaven (exploitatie en investeringen) en de mate waarin de komende jaren extra gebruik wordt gemaakt van de beschikbare reserves. De mogelijke onderuitputting zal een dempend effect hebben op de schuldquote, extra onttrekkingen uit de reserves een opwaarts effect.

De netto schuldquote wordt berekend conform de “Regeling vaststelling wijze waarop kengetallen worden vastgesteld en opgenomen in begroting en jaarverslag provincies en gemeenten”.

Deze pagina is gebouwd op 08/28/2020 08:02:59 met de export van 08/28/2020 07:55:42