Voorjaarsnota 2020
portal

Home

Kadernota 2021 - 2024

(bedragen x € 1 mln)

Nieuwe collegeperiode

Nieuwe collegeperiode

Nieuwe collegeperiode

Nieuwe collegeperiode

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

1

Prognose op basis CPI loonstijging voor periode 21/23

-3,4

-6,4

-9,1

-9,1

-9,1

-9,1

-9,1

-9,1

-9,1

-9,1

-9,1

-9,1

-9,1

-9,1

-9,1

2

Inzetten van nog niet gebruikte deel van mandjes

-3,0

-3,0

-3,8

3

Behoedzaam ramen in begrotingssaldo

-5,0

-5,0

-5,0

-5,0

4

Terugbrengen inzet coalitieakkoord naar € 160 mln

4,0

7,8

5

Stikstof

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

6

Inkomsten en uitgaven meerjarig structureel in evenwicht zijn

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

7

Indexatie (Meicirculaire 2020)

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

 Totaal 

-5,0

-11,4

10,4

-10,1

-9,1

-9,1

-9,1

-9,1

-9,1

-9,1

-9,1

-9,1

-9,1

-9,1

-9,1

-9,1

 
Toelichting:

 1. Prognose op basis CPI loonstijging voor periode 21/23 is op basis van de Consumentenprijsindex: prijs overheidsconsumptie - beloning werknemers. bron: Septembercirculaire 2019. Omdat in de algemene uitkering van het provinciefonds ook een deel indexatie zit volgen we hiervoor het uitgangspunt:
  Consumentenprijsindex: prijs overheidsconsumptie - beloning werknemers als prognose wordt op dezelfde manier geboekt als de algemene uitkering, dus voor de jaarschijf dat de algemene uitkering wordt doorgetrokken doen we dit ook voor de prijscompensatie.
  Zodra de Meicirculaire 2020 is gepubliceerd, zal deze prognose opnieuw worden berekend en worden meegenomen in de Begroting 2021.
 2. Dit betreft de nog niet ingezette middelen van de € 160 mln uit het coalitieakkoord, deze zijn nu globaal in de tijd gezet.
 3. In de prognoses is een behoedzaamheid van € 5 mln per jaar opgenomen voor deze collegeperiode om te onder andere te zorgen dat er ruimte is om verschuivingen in de kapitaallasten op te kunnen vangen.
 4. Zoals opgenomen in de 1e Begrotingswijziging tijdelijk € 11,7 mln aan middelen ingezet vanuit het begrotingssaldo voor versterken natuur. Gedurende deze collegeperiode zal dit bedrag begrotingsbreed terug moeten vloeien naar het begrotingssaldo.
 5. Op dit moment nog niet te kwantificeren.
 6. Op dit moment nog niet te kwantificeren.
 7. Zodra de Meicirculaire 2020 is gepubliceerd, zal deze prognose opnieuw worden berekend en worden meegenomen in de Begroting 2021.
Deze pagina is gebouwd op 08/28/2020 08:02:59 met de export van 08/28/2020 07:55:42