Voorjaarsnota 2020
portal

Home

Kadernota 2021 - 2024

2.3.2 Kapitaallasten

Toelichting:
De kapitaallasten zijn in de Voorjaarsnota 2020 opnieuw berekend. Hierin zijn meegenomen de effecten van de Jaarrekening 2019 en het Kaderbesluit infra 2021. Er is op korte temijn sprake van een forse stijging van de kapitaallasten die vanaf 2027 lijkt te gaan stabiliseren. De stijging van de kapitaallasten is een belangrijke reden van de daling van het begrotingssaldo. De stijging op korte termijn is het gevolg van een aantal grote projecten die opgeleverd gaan worden. Globaal gezegd zijn de kapitaallasten op de korte termijn niet meer beinvloedbaar omdat de betreffende projecten al gestart zijn.

De kapitaallasten bestaan uit afschrijvingen en rente. De kapitaallasten zijn een gevolg van investeringen en kennen afhankelijk van het type investering een bepaalde looptijd, dit kan tot 30 jaar lang zijn. De kapitaallasten leggen een beslag op baten die de provincie binnen krijgt. Er is gekozen om het als % van de baten in beeld te brengen omdat daarmee beter inzichtelijk wordt welk deel van de inkomsten besteed worden aan de kapitaallasten. Het resterende deel kan voor andere doeleinden worden ingezet. Om een sluitende begroting te houden kunnen deze twee gezamenlijk niet hoger dan 100% worden. Bij 100% is er sprake van een begrotingssaldo van € 0 mln.

In het kader van de actualisatie van de financiële verordening wordt verkend hoe de begroting flexibel en structureel in evenwicht blijft. De verhouding tussen de kapitaallasten en baten kan mogelijk een manier zijn om de lange termijn effecten van (investerings)besluiten beter te kunnen beoordelen en de flexibiliteit van de begroting te kunnen waarborgen.

Deze pagina is gebouwd op 08/28/2020 08:02:59 met de export van 08/28/2020 07:55:42