Voorjaarsnota 2020
portal

Bijlage 1 Reserves

Toelichting reserves

Bedrijventerreinen

Uitsplitsing reserve per doel

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo per
31-12-2019

Toevoe-gingen

Onttrek-kingen

Saldo per
31-12-2020

Saldo per
31-12-2021

Saldo per
31-12-2022

Saldo per
31-12-2023

Bedrijventerreinen

8.297

0

3.308

4.989

2.176

46

46

Toelichting

Onderwerp:

Bedrijventerreinen

Inhoud en doel

Het leveren van een bijdrage aan de groei van de werkgelegenheid via het stimuleren van investeringen in de noodzakelijke ruimtelijke voorwaarden. De middelen in de programmareserve zijn bestemd voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen door middel van uitgifte van meerjarige projectsubsidies met een looptijd van maximaal zeven jaar (met de mogelijkheid om met drie jaar extra te verlengen).

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Besluitvorming/instellingsjaar

Voordracht GS, nr. 4408 van 5 september 1995. In 1996 is de verordening ontwikkelingsfonds bedrijventerreinen vastgesteld. In 1997 is de eerste beschikking / subsidie verstrekt.

Looptijd

2023

Toelichting onttrekkingen

Op basis van de huidige stand van de afgegeven subsidiebesluiten worden de uitgaven voor bedrijventerreinen in 2020 per saldo met € 0,2 mln verhoogd. Het betreft vooral in 2019 afgegeven subsidies detailhandel waarvan de uitgaven doorlopen in 2020.
De onttrekkingen uit de reserve Bedrijventerreinen worden overeenkomstig bijgesteld.

Toelichting toevoegingen

Niet van toepassing.

Deze pagina is gebouwd op 08/28/2020 08:02:59 met de export van 08/28/2020 07:55:42