Voorjaarsnota 2020
portal

Bijlage 1 Reserves

Toelichting reserves

Algemene reserve

Uitsplitsing reserve per doel

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo per
31-12-2019

Toevoe-gingen

Onttrek-kingen

Saldo per
31-12-2020

Saldo per
31-12-2021

Saldo per
31-12-2022

Saldo per
31-12-2023

Algemene reserve

92.794

106.091

121.845

77.040

89.657

96.731

112.816

Toelichting

Onderwerp:

Algemene reserve

Inhoud en doel

Het opvangen van risico's en tegenvallers.

Functie

Buffer

Voeding

Risico reserveringen, historisch gerealiseerde rekeningresultaten

Besluitvorming/instellingsjaar

Niet van toepassing.

Looptijd

9999

Toelichting onttrekkingen

Toelichting toevoegingen

Door de toevoeging aan de algemene reserve in 2020 van € 9,2 mln neemt de algemene reserve in omvang toe. Van de algemene reserve is € 30 mln bedoeld als buffer voor onvoorziene gebeurtenissen.

Deze pagina is gebouwd op 08/28/2020 08:02:59 met de export van 08/28/2020 07:55:42