Voorjaarsnota 2020
portal

Bijlage 1 Reserves

Toelichting reserves

UPG 40

Uitsplitsing reserve per doel

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo per
31-12-2019

Toevoe-gingen

Onttrek-kingen

Saldo per
31-12-2020

Saldo per
31-12-2021

Saldo per
31-12-2022

Saldo per
31-12-2023

Reserve UPG 40

10.200

0

5.061

5.139

607

390

390

Toelichting

Onderwerp:

UPG 40

Inhoud en doel

Met het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019 is € 40 mln extra toegekend aan het Uitvoeringsprogramma Groen (UPG). De provinciale middelen zijn in de jaren 2016-2019 op de begroting beschikbaar gesteld voor het UPG. De UPG € 40 mln middelen die in een jaar niet worden besteed, wordt op jaareinde aan deze Reserve UPG 40 Hoofdlijnenakkoord toegevoegd. De middelen blijven daarmee ter beschikking voor het UPG voor de jaren daarna. De reserve maakt het mogelijk om de € 40 mln te kunnen monitoren. Deze middelen worden ingezet voor de Landschapstafels, Groenparticipatie en POP3.

Functie

Spaar

Voeding

Financiële ruimte (€ 40 mln UPG Hoofdlijnenakkoord 2015-2019)

Besluitvorming/instellingsjaar

Jaarrekening 2016

Looptijd

2023

Toelichting onttrekkingen

Voor de subsidie aan de landschapstafel Leidse Ommelanden wordt € 0,2 mln onttrokken.
Deze subsidie is in 2019 voor een gelijk bedrag vrijgevallen a.g.v een looptijdwijziging en in 2020 weer opgevoerd.
Daarnaast is er een verlaging van de onttrekking van € 0,1 mln m.b.t. Groenparticipatie.

Toelichting toevoegingen

Niet van toepassing.

Deze pagina is gebouwd op 08/28/2020 08:02:59 met de export van 08/28/2020 07:55:42