Voorjaarsnota 2020
portal

Bijlage 1 Reserves

Toelichting reserves

Greendeal Zonnepanelen-asbest

Uitsplitsing reserve per doel

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo per
31-12-2019

Toevoe-gingen

Onttrek-kingen

Saldo per
31-12-2020

Saldo per
31-12-2021

Saldo per
31-12-2022

Saldo per
31-12-2023

Greendeal Zonnepanelen-asbest

290

0

179

112

112

112

112

Toelichting

Onderwerp:

Greendeal Zonnepanelen-asbest

Inhoud en doel

Met het ministerie van Infrastructuur en Milieu is het convenant ‘asbestdak eraf, zonnepanelen erop’ aangegaan, waarin de provincie met behulp van rijksgeld zorg draagt voor de uitvoeringsregeling om asbestdaken bij agrarische ondernemers te saneren, in die gevallen waarin zonnepanelen op de betreffende daken wordt geplaatst Subsidieregeling Zonnepanelen. Het budget voor de nieuwe subsidieregeling zonnepanelen ad € 0,9 mln is in de Najaarsnota 2017 en de Begroting 2018 verdeeld over de periode 2017–2023. Het deel voor 2018-2023 wordt onttrokken aan de reserve Greendeal zonnepanelen.

Functie

Spaar

Voeding

Rijksbijdrage

Besluitvorming/instellingsjaar

Jaarrekening 2012

Looptijd

2023

Toelichting onttrekkingen

In 2020 zal € 0,2 mln worden onttrokken aan de reserve voor uitkeringen in het kader van subsidiedossiers “asbest eraf, zonnepanelen erop”.

Toelichting toevoegingen

Niet van toepassing.

Deze pagina is gebouwd op 08/28/2020 08:02:59 met de export van 08/28/2020 07:55:42