Voorjaarsnota 2020
portal

Bijlage 1 Reserves

Toelichting reserves

Bereikbaarheid

Uitsplitsing reserve per doel

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo per
31-12-2019

Toevoe-gingen

Onttrek-kingen

Saldo per
31-12-2020

Saldo per
31-12-2021

Saldo per
31-12-2022

Saldo per
31-12-2023

Bereikbaarheid

32.352

13.082

7.007

38.427

29.130

31.326

30.242

Toelichting

Onderwerp:

Bereikbaarheid

Inhoud en doel

Het doel van deze programmareserve is het kunnen opvangen van meevallers op de mobiliteitsprojecten en- programma's van Verkeer en Vervoer en DBI. De middelen kunnen dan tijdelijk als vrij besteedbaar deel worden gereserveerd voor nieuwe of andere bestaande bereikbaarheidsdoeleinden. Dit kunnen projecten zijn in het kader van Verkeer en vervoer (aanleg van nieuw) als in het kader van Beheer en onderhoud (instandhouding). De programmareserve is ingesteld als instrument om middelen voor mobiliteit te kunnen behouden voor mobiliteitsdoeleinden. Dit conform het Hoofdlijnenakkoord. De looptijd is doorlopend, daarom is 9999 ingevuld.

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Besluitvorming/instellingsjaar

Najaarsnota 2011

Looptijd

9999

Toelichting onttrekkingen

Korte termijn maatregelen (KTM) A15 bijdrage Drechtsteden € 0,4 mln
Voor het korte termijnmaatregelenpakket A15 (KTM A15) is in 2019 van de gemeente Drechtsteden een eerste tranche van € 0,4 mln ontvangen. De bijdrage is bij Jaarrekening 2019 als onderdeel van het gesloten systeem Bereikbaarheid in het resultaat beklemd.

Korte termijn aanpak Gebiedsprogramma Duurzame Bereikbaarheid R’dam – D-H € 0,3 mln
Voor een deel van de in 2019 geraamde subsidies is geen aanvraag ontvangen. De niet bestede middelen worden opnieuw in de begroting opgenomen.

Aansluiten gemeentelijke VRI’s (Katwijk/Noordwijk/Voorschoten/Alphen) op verkeerscentrale € 0,2 mln
Voor de in 2019 opgenomen subsidies zijn geen aanvragen ontvangen. De niet bestede middelen worden opnieuw in de begroting opgenomen.

Overdracht wegen € 4,6 mln
Voor de overdracht van de N472, de N220/223 en de N449 wordt € 4,6 mln uit de reserve ingezet.

Toelichting toevoegingen

Beklemd resultaat Jaarrekening 2019 gesloten systeem Bereikbaarheid € 0,7 mln.

Hefbrug Boskoop € 0,5 mln
In 2015 is de Hefbrug Waddinxveen aangevaren. De ontvangen schadevergoeding wordt in de reserve gestort.

Deze pagina is gebouwd op 08/28/2020 08:02:59 met de export van 08/28/2020 07:55:42