Voorjaarsnota 2020
portal

Bijlage 1 Reserves

Toelichting reserves

Energietransitie gebouwde omgeving en glastuinbouw

Uitsplitsing reserve per doel

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo per
31-12-2019

Toevoe-gingen

Onttrek-kingen

Saldo per
31-12-2020

Saldo per
31-12-2021

Saldo per
31-12-2022

Saldo per
31-12-2023

Energietrans.gebouwde omg.&glastuinb

1.085

2.600

2.674

1.011

0

0

0

Toelichting

Onderwerp:

Energietransitie gebouwde omgeving en glastuinbouw

Inhoud en doel

In de Begroting 2018 is € 8 mln gereserveerd voor Energietransitie Glastuinbouw en gebouwde omgeving. Gezien de spreiding van de activiteiten over de komende jaren, is een reserve nodig om de middelen die in de toekomst nodig zijn tijdelijk veilig te stellen en te bewaren.

Functie

Spaar

Voeding

Financiële ruimte

Besluitvorming/instellingsjaar

Begroting 2018

Looptijd

2021

Toelichting onttrekkingen

In 2020 zal € 0,2 mln worden onttrokken ten behoeve van financiering van de subsidieregeling Lokale Initatieven.

Toelichting toevoegingen

Niet van toepassing.

Deze pagina is gebouwd op 08/28/2020 08:02:59 met de export van 08/28/2020 07:55:42