Voorjaarsnota 2020
portal

Bijlage 1 Reserves

Toelichting reserves

Opstellen integrale onderzoeksagenda

Uitsplitsing reserve per doel

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo per
31-12-2019

Toevoe-gingen

Onttrek-kingen

Saldo per
31-12-2020

Saldo per
31-12-2021

Saldo per
31-12-2022

Saldo per
31-12-2023

Opstellen integrale onderzoeksagenda

613

0

613

0

0

0

0

Toelichting

Onderwerp:

Opstellen integrale onderzoeksagenda

Inhoud en doel

Om maatschappelijke opgaven op te kunnen lossen wordt een integrale onderzoeks- en verkenningenagenda opgesteld. Hiervoor zullen in de komende jaren nieuwe sector doorsnijdende lange termijn onderzoeken worden opgestart. De benodigde middelen worden beschikbaar gesteld door de 5 beleidsafdelingen en kunnen door de inzet van deze reserve flexibel worden ingezet. Wanneer er duidelijkheid is over de inhoud van de agenda en op te starten onderzoeken zullen de benodigde middelen aan deze reserve worden onttrokken. Op basis van de geactualiseerde agenda wordt de looptijd verlengd van 2019 naar 2020.

Functie

Spaar

Voeding

Financiële ruimte

Besluitvorming/instellingsjaar

Najaarsnota 2016

Looptijd

2020

Toelichting onttrekkingen

Met de Jaarrekening 2019 heeft een analyse plaatsgevonden van de beklemdheid van (o.m. de) reserve Integrale Onderzoeksagenda. Daaruit is gebleken dat een bedrag van € 93.000 niet is beklemd en kan vrijvallen naar de algemene middelen. Dit is nu doorgevoerd en leidt daarmee tot een navenante onttrekking.
Kasritme verschillen voor de integrale onderzoeks/verkenningsagenda leiden tot een onttrekking van € 32.000 in jaar 2020.

Toelichting toevoegingen

Niet van toepassing.

Deze pagina is gebouwd op 08/28/2020 08:02:59 met de export van 08/28/2020 07:55:42