Voorjaarsnota 2020
portal

Bijlage 1 Reserves

Toelichting reserves

Restauratie & Herbestemming Monumenten

Uitsplitsing reserve per doel

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo per
31-12-2019

Toevoe-gingen

Onttrek-kingen

Saldo per
31-12-2020

Saldo per
31-12-2021

Saldo per
31-12-2022

Saldo per
31-12-2023

Restauratie&herbestemming monumenten

9.006

1.555

8.121

2.440

1.359

1.286

1.286

Toelichting

Onderwerp:

Restauratie & Herbestemming Monumenten

Inhoud en doel

De programmareserve is bedoeld voor de uitvoering door de provincie van het gedecentraliseerde restauratiebeleid van rijksmonumenten. De middelen worden ingezet voor subsidieverlening en de matchingsafspraken met betrekking tot het ruimtelijk beleid voor het erfgoed. Wegens het meerjarige karakter van de subsidies loopt het uitgavenpatroon niet synchroon met het vaste kasritme van de decentralisatieuitkering.Looptijd is onbepaald, daarom is 9999 ingevuld.

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Besluitvorming/instellingsjaar

Voorjaarsnota 2012

Looptijd

9999

Toelichting onttrekkingen

De gewijzigde fasering van de uitgaven voor restauraties en herbestemming is verwerkt door mutaties in de stortingen en onttrekkingen aan de reserve. De fasering leidt in de voorjaarsnota tot een onttrekking van € 0,4 mln.

Toelichting toevoegingen

De gewijzigde fasering van de uitgaven voor restauraties en herbestemming is verwerkt door mutaties in de stortingen en onttrekkingen aan de reserve. De fasering leidt in de voorjaarsnota tot een storting van € 0,4 mln.

Deze pagina is gebouwd op 08/28/2020 08:02:59 met de export van 08/28/2020 07:55:42