Voorjaarsnota 2020
portal

Bijlage 1 Reserves

Toelichting reserves

Ontwikkelopgave natuur

Uitsplitsing reserve per doel

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo per
31-12-2019

Toevoe-gingen

Onttrek-kingen

Saldo per
31-12-2020

Saldo per
31-12-2021

Saldo per
31-12-2022

Saldo per
31-12-2023

Reserve Ontwikkelopgave natuur

72.933

2.500

30.766

44.667

25.802

19.455

16.191

Toelichting

Onderwerp:

Ontwikkelopgave Natuur

Inhoud en doel

De opbrengsten van de grondverkopen van de gronden die PZH heeft ontvangen van DLG/BBL worden gestort in de reserve Ontwikkelopgave Natuur. Met deze opbrengsten kunnen de aankoop en inrichting van NNN-gebieden worden gefinancierd. Door deze aparte reserve te maken kunnen de grondopbrengsten en de uitgaven ten laste van de grondopbrengsten gevolgd blijven worden. Voorheen zaten deze middelen in de OVP Ontwikkelopgave natuur, maar er is geen basis meer om de OVP te handhaven uit hoofde van het BBV (geen terugbetalingsverplichting). Daarom is het saldo van de OVP vrijgevallen bij Jaarrekening 2016 en gestort in de reserve Ontwikkelopgave Natuur.

Functie

Spaar

Voeding

Verkoopopbrengsten van Grond voor Grond gronden

Besluitvorming/instellingsjaar

Jaarrekening 2016

Looptijd

2027

Toelichting onttrekkingen

Voor de lagere lasten voor verkoop van groene grond wordt € 0,5 mln minder aan de reserve onttrokken.
Voor de hogere lasten voor exploitatie van groene grond zal daarentegen € 1,6 mln meer aan de reserve onttrokken.

Toelichting toevoegingen

Wijziging van de planning van de verkoop van groene grond leidt in 2020 tot lagere toevoeging aan de reserve van € 8,8 mln. Deze baten verschuiven naar 2021 t/m 2024. Daarnaast stijgt de toevoeging aan de reserve vanwege € 0,5 mln hogere verwachte inkomsten uit erfpacht.

Deze pagina is gebouwd op 08/28/2020 08:02:59 met de export van 08/28/2020 07:55:42