Voorjaarsnota 2020
portal

Bijlage 1 Reserves

Toelichting reserves

Egalisatiereserve exploitatieprojecten PZI

Uitsplitsing reserve per doel

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo per
31-12-2019

Toevoe-gingen

Onttrek-kingen

Saldo per
31-12-2020

Saldo per
31-12-2021

Saldo per
31-12-2022

Saldo per
31-12-2023

Egalisatiereserve expl proj PZI

6.072

3.153

7.815

1.410

2.409

4.150

4.350

Toelichting

Onderwerp:

Egalisatiereserve exploitatieprojecten PZI

Inhoud en doel

WAS: De programmareserve was ingesteld om vertragingen en versnellingen bij projecten op te vangen, waarbij de projecten binnen het totale projectbudget blijven, maar verschillen ontstaan in de kasritmes. In verband met de invoering van het nieuwe BBV voor de Begroting 2017 zijn de exploitatieprojecten omgezet naar investeringsprojecten en bevat het nieuwbouwdeel van het PZI geen exploitatieprojecten meer. Na verwerking van het Kaderbesluiten Infra 2016 en 2017 en de financiële consequenties van de BBV-wijziging resteert vanaf 2023 een structurele storting van € 2,9 mln. Bij Kaderbesluit infrastructuur 2018 zal een voorstel worden voorgelegd over de inzet van deze middelen.WORDT: De programmareserve was ingesteld om vertragingen en versnellingen bij projecten op te vangen, waarbij de projecten binnen het totale projectbudget blijven, maar verschillen ontstaan in de kasritmes. In verband met de invoering van het nieuwe BBV voor de Begroting 2017 zijn de exploitatieprojecten omgezet naar investeringsprojecten en bevat het nieuwbouwdeel van het PZI geen exploitatieprojecten meer. Na verwerking van de Kaderbesluiten Infra 2016 en 2017 en de financiële consequenties van de BBV-wijziging resteert vanaf 2023 een structurele storting van € 2,9 mln. Deze middelen worden betrokken bij het opstellen van het Kaderbesluit 2020.De looptijd is doorlopend, daarom is 9999 ingevuld.

Functie

Egalisatie

Voeding

Programmabudget

Besluitvorming/instellingsjaar

Begroting 2010

Looptijd

9999

Toelichting onttrekkingen

Niet van toepassing.

Toelichting toevoegingen

A20 Gouda – Nieuwerkerk a/d IJssel € 0,1 mln
De in 2020 geraamde bijdrage van de gemeente Rotterdam is in 2019 ontvangen. De geraamde storting 2020 komt daarmee te vervallen.

Deze pagina is gebouwd op 08/28/2020 08:02:59 met de export van 08/28/2020 07:55:42