Voorjaarsnota 2020
portal

Bijlage 1 Reserves

Toelichting reserves

Mitigatie/Energie

Uitsplitsing reserve per doel

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo per
31-12-2019

Toevoe-gingen

Onttrek-kingen

Saldo per
31-12-2020

Saldo per
31-12-2021

Saldo per
31-12-2022

Saldo per
31-12-2023

Mitigatie/Energie

1.964

0

964

1.000

1.000

0

0

Toelichting

Onderwerp:

Mitigatie / Energie

Inhoud en doel

Ter uitvoering van een aantal specifieke projecten op energiegebied is de programmareserve bestemd voor aanvragen in het kader van de subsidieregeling warmte. Bij Voorjaarsnota 2012 werd een deel van programmareserve in programma 1 overgebracht naar programma 3, dit vanwege de nieuwe programmastructuur.

Functie

Egalisatie

Voeding

Programmabudget

Besluitvorming/instellingsjaar

Voorjaarsnota 2007 / Voorjaarsnota 2012

Looptijd

2022

Toelichting onttrekkingen

Niet van toepassing.

Toelichting toevoegingen

Niet van toepassing.

Deze pagina is gebouwd op 08/28/2020 08:02:59 met de export van 08/28/2020 07:55:42