Voorjaarsnota 2020
portal

Bijlage 1 Reserves

Toelichting reserves

Zuidelijke Randstad

Uitsplitsing reserve per doel

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo per
31-12-2019

Toevoe-gingen

Onttrek-kingen

Saldo per
31-12-2020

Saldo per
31-12-2021

Saldo per
31-12-2022

Saldo per
31-12-2023

Zuidelijke Randstad

258

0

70

188

70

70

70

Toelichting

Onderwerp:

Zuidelijke Randstad

Inhoud en doel

Het restant van de middelen die door deelnemende partijen in de loop der jaren ter beschikking zijn gesteld ten behoeve van de uitgaven van het netwerk Zuidelijke Randstad blijft beschikbaar voor materiële uitgaven namens de netwerkpartners ten behoeve van het netwerk. De terugbetalingsverplichting die hier in het verleden op rustte is vervallen. Door een gewijzigde planning van de activiteiten worden in 2021 de laatste gereserveerde middelen ingezet.

Functie

Egalisatie

Voeding

De bestemmingsreserve is ontstaan uit de resterende middelen OVP Zuidvleugel

Besluitvorming/instellingsjaar

Begroting 2018

Looptijd

2021

Toelichting onttrekkingen

Niet van toepassing.

Toelichting toevoegingen

Niet van toepassing.

Deze pagina is gebouwd op 08/28/2020 08:02:59 met de export van 08/28/2020 07:55:42