Voorjaarsnota 2020
portal

Bijlage 1 Reserves

Toelichting reserves

Meerjarenplan Bodemsanering

Uitsplitsing reserve per doel

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo per
31-12-2019

Toevoe-gingen

Onttrek-kingen

Saldo per
31-12-2020

Saldo per
31-12-2021

Saldo per
31-12-2022

Saldo per
31-12-2023

MJP Bodem, ondergrond en grondwater

35.238

3.591

6.133

32.696

32.346

31.336

31.236

Toelichting

Onderwerp:

Meerjarenplan Bodem, ondergrond en grondwater

Inhoud en doel

Via het provinciefonds ontvangt de provincie een decentralisatieuitkering voor de uitvoering van het meerjaren werkprogramma bodem 2010-2014. Het werkprogramma is een uitwerking van het Bodemconvenant dat met Rijk en gemeenten is overeengekomen. Met ingang van 2015 (tot en met 2020) ontvangt de provincie, als decentralisatieuitkering via het provinciefonds, middelen voor uitvoering van het convenant "Bodem en ondergrond" (op 17 maart 2015 door Rijk, VNG, IPO en UvW vastgesteld). Op landelijk niveau participeert de provincie in de voorbereiding van een nieuw bodemconvenant 2016-2020. Of hierna nog continuering van de decentralisatieuitkering zal plaatsvinden is niet zeker. Met de programmareserve (Egalisatiereserve) kunnen verschillen in het kasritme over de looptijd van het werkprogramma worden opgevangen. Kasritmeverschillen kunnen ontstaan door versnellingen of vertragingen in de uitvoering van projecten en door verschillen in de uitgaven voor het werkprogramma en het vaste kasritme van inkomsten uit de decentralisatieuitkering.Looptijd is doorlopend, daarom is 9999 ingevuld.

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Besluitvorming/instellingsjaar

Voorjaarsnota 2011

Looptijd

9999

Toelichting onttrekkingen

Kasritme verschillen voor het project Boeren op Hoog Water leiden tot een hogere onttrekking van € 100.000 in jaar 2024.

Toelichting toevoegingen

Niet van toepassing.

Deze pagina is gebouwd op 08/28/2020 08:02:59 met de export van 08/28/2020 07:55:42