Voorjaarsnota 2020
portal

Bijlage 1 Reserves

Toelichting reserves

Omgevingsveiligheid

Uitsplitsing reserve per doel

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo per
31-12-2019

Toevoe-gingen

Onttrek-kingen

Saldo per
31-12-2020

Saldo per
31-12-2021

Saldo per
31-12-2022

Saldo per
31-12-2023

Omgevingsveiligheid

6.622

8.496

15.118

0

0

0

0

Toelichting

Onderwerp:

Omgevingsveiligheid

Inhoud en doel

De provincie Zuid-Holland voert namens alle decentrale overheden in Nederland het secretariaat voor de Impuls Omgevingsveiligheid (IOV). Dit is het landelijk programma waarbij het structureel vergroten en verankeren van veiligheid centraal staat. De reserve heeft tot doel het borgen van middelen voor de uitvoering van het landelijk programma Impuls Omgevingsveiligheid. Op dit moment is het nog onzeker welk bedrag wordt ontvangen van het Rijk voor de uitgaven 2018. Zodra dit in één van de circulaires naar voren komt wordt dit verwerkt in het eerstvolgende P&C product. De middelen blijven beschikbaar tot de invoering van de Omgevingswet van kracht is geworden. Daarom is voor de looptijd 9999 gekozen.

Functie

Spaar

Voeding

Rijksbijdrage

Besluitvorming/instellingsjaar

Voorjaarsnota 2015

Looptijd

9999

Toelichting onttrekkingen

De regeling IOV loopt nog tot in 2020. Omdat de regeling eindigt in 2020 en er nog enkele projecten zijn die vertraging hebben opgelopen, wordt de onttrekking aan de reserve met € 9,3 mln verhoogd tot € 15,1 mln.

Toelichting toevoegingen

De decentralisatieuitkering impuls omgevingsveiligheid 2020 bedraagt € 8,5 mln. Deze bijdrage dient beschikbaar te blijven voor de doorbetaling aan derden voor het uitvoeren van het jaarplan IOV.

Deze pagina is gebouwd op 08/28/2020 08:02:59 met de export van 08/28/2020 07:55:42