Voorjaarsnota 2020
portal

Bijlage 1 Reserves

Toelichting reserves

Kosten/risico bestuursdwang OD's

Uitsplitsing reserve per doel

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo per
31-12-2019

Toevoe-gingen

Onttrek-kingen

Saldo per
31-12-2020

Saldo per
31-12-2021

Saldo per
31-12-2022

Saldo per
31-12-2023

Toelichting

Onderwerp:

Kosten / risico bestuursdwang OD's

Inhoud en doel

Dekken van niet voorziene handhavingskosten, bijvoorbeeld voor het opleggen van dwangsommen dan wel het uitoefenen van bestuursdwang of het uitvoeren van incidentele onvoorziene toezicht- en handhavingsacties. Dit kan ook betrekking hebben op soortgelijke bedrijven. Bij het opleggen van dwangsommen dan wel bestuursdwang zijn veelal extra (juridische) kosten gemoeid. De looptijd is doorlopend, maar het veld is numeriek, daarom is gekozen voor 9999.

Functie

Egalisatie

Voeding

Baten opgelegde dwangsommen (of gedeelte daarvan)

Besluitvorming/instellingsjaar

Najaarsnota 2013

Looptijd

9999

Toelichting onttrekkingen

Niet van toepassing.

Toelichting toevoegingen

Niet van toepassing.

Deze pagina is gebouwd op 08/28/2020 08:02:59 met de export van 08/28/2020 07:55:42