Voorjaarsnota 2020
portal

Bijlage 1 Reserves

Toelichting reserves

Risicoreserve Regmed XB

Uitsplitsing reserve per doel

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo per
31-12-2019

Toevoe-gingen

Onttrek-kingen

Saldo per
31-12-2020

Saldo per
31-12-2021

Saldo per
31-12-2022

Saldo per
31-12-2023

Risicoreserve Regmed XB

2.025

1.200

600

2.625

3.750

4.875

6.000

Toelichting

Onderwerp:

Risicoreserve RegMed XB

Inhoud en doel

Bij de behandeling van de PZH-Begroting 2018 in Provinciale Staten op 8 november 2017 is amendement 582 aangenomen. Daarin is sprake van het aanmaken van een risicoreserve voor het onderwerp RegMed XB (Economie) waarin € 1,2 mln gestort wordt in 2018. De risicoreserve is bedoeld voor het opbouwen van een risicobuffer voor een nog nader te concretiseren investeringsbeslissing.Looptijd is onbekend, daarom is 9999 ingevuld.

Functie

Egalisatie

Voeding

Financiële ruimte

Besluitvorming/instellingsjaar

Begroting 2018

Looptijd

9999

Toelichting onttrekkingen

Voor Life Science en Health wordt in 2020 € 25.000 beschikbaar gesteld voor de analyse van de LSH-strategie Zuid-Holland door organisatie Whale Bay.
Dekking vanuit de risicoreserve REGMED XB.
Vanuit de Zorgsector in de regio wordt een beroep gedaan op de provincie Zuid-Holland om bij te dragen in initiatieven die op korte termijn de coronacrisis in de zorg verder beheersbaar kunnen maken. Er wordt vanuit deze reserve een budget van € 200.000 voor deze initiatieven vrijgemaakt.

Toelichting toevoegingen

Niet van toepassing.

Deze pagina is gebouwd op 08/28/2020 08:02:59 met de export van 08/28/2020 07:55:42