Voorjaarsnota 2020
portal

Bijlage 1 Reserves

Toelichting reserves

Implementatie Omgevingswet

Uitsplitsing reserve per doel

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo per
31-12-2019

Toevoe-gingen

Onttrek-kingen

Saldo per
31-12-2020

Saldo per
31-12-2021

Saldo per
31-12-2022

Saldo per
31-12-2023

Implementatie Omgevingswet

2.209

0

1.598

611

611

611

611

Toelichting

Onderwerp:

Implementatie Omgevingswet

Inhoud en doel

Op 22 maart 2016 heeft de Eerste kamer ingestemd met het wetsvoorstel Omgevingswet. De Omgevingswet vervangt 26 wetten geheel of gedeeltelijk (zoals de Wro, Wabo en Tracéwet). Invoering van deze wet zal zowel incidenteel als structureel financiële consequenties hebben voor decentrale overheden. De transitiekosten voor de provincie Zuid-Holland worden geschat op € 6 mln in de periode 2016 -2020.

Functie

Spaar

Voeding

Financiële ruimte

Besluitvorming/instellingsjaar

Voorjaarsnota 2016

Looptijd

2021

Toelichting onttrekkingen

Niet van toepassing.

Toelichting toevoegingen

Niet van toepassing.

Deze pagina is gebouwd op 08/28/2020 08:02:59 met de export van 08/28/2020 07:55:42