Voorjaarsnota 2020
portal

Bijlage 1 Reserves

Toelichting reserves

Milieuaspecten omgevingbeleid

Uitsplitsing reserve per doel

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo per
31-12-2019

Toevoe-gingen

Onttrek-kingen

Saldo per
31-12-2020

Saldo per
31-12-2021

Saldo per
31-12-2022

Saldo per
31-12-2023

Milieuaspecten omgevingbeleid

627

3

523

107

110

113

116

Toelichting

Onderwerp:

Milieuaspecten omgevingsbeleid

Inhoud en doel

Specifiek worden hieruit de jaarlijkse metingen en inspecties gefinancierd die in het kader van de uitvoering van actieplannen Geluid voor provinciale wegen worden uitgevoerd om de mate van geluidreductie vast te stellen. Deze metingen hebben betrekking op de periode 2014-2018. Daarnaast worden middelen gereserveerd voor incidentele projecten op het gebied van (integraal) strategisch milieubeleid, die voortvloeien uit (tussentijds) evaluaties (zoals evaluatie RUD's en beleidsvisie) en herziening van beleid. In 2017 is hier de intensivering van VTH taken aan toegevoegd.

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Besluitvorming/instellingsjaar

Najaarsnota 2016

Looptijd

2020

Toelichting onttrekkingen

Niet van toepassing.

Toelichting toevoegingen

De structurele toevoeging van € 2.775 betreft een indexering van subsidies vanaf 2015. De oorspronkelijk reserve waarvoor de indexering is geweest bestaat niet meer en het resterende bedrag is destijds overgeboekt naar de reserve Milieuaspecten Omgevingsbeleid. Het budget voor indexatie dat nu op de reserve Stimulering duurzame energie stond, is daarom ook teruggeboekt naar de reserve Milieuaspecten Omgevingsbeleid.

Deze pagina is gebouwd op 08/28/2020 08:02:59 met de export van 08/28/2020 07:55:42