Voorjaarsnota 2020
portal

Bijlage 1 Reserves

Toelichting reserves

Mobiliteit

Uitsplitsing reserve per doel

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo per
31-12-2019

Toevoe-gingen

Onttrek-kingen

Saldo per
31-12-2020

Saldo per
31-12-2021

Saldo per
31-12-2022

Saldo per
31-12-2023

Mobiliteit

122.302

1.729

10.689

113.341

98.323

94.287

86.018

Toelichting

Onderwerp:

Mobiliteit

Inhoud en doel

WAS: Vanuit de impulsgelden is structureel € 1,5 mln beschikbaar gesteld voor het behoud, aanbod en verbetering van het Openbaar Vervoer, zowel over land als over water. De komende periode zullen twee langjarige concessies moeten worden verleend. Dit extra budget geeft de mogelijkheid om, met behoud van lage tarieven, het aanbod van het OV (in tijdstip of frequentie) te behouden of te verbeteren. Op dit moment worden plannen ontwikkeld voor de inzet van deze middelen. In afwachting daarvan worden de middelen in de reserve Mobiliteit gestort. Via de provinciefondsuitkering is € 1,9 mln ontvangen specifiek voor het Actieprogramma regionaal OV. Dit bedrag wordt ook gestort in de reserve. Ook het saldo tussen de ontvangen middelen mobiliteit via het provinciefonds en de uitgaven in het bestedingsplan mobiliteit ad € 5,1 mln wordt in de reserve gestort als buffer voor het mogelijke risico als gevolg van in de concessies opgenomen indexatie OV en voor de dekking van de uitgaven voor Gedragsbeïnvloeding.WORDT: De provincie ontvangst jaarlijks via de provinciefondsuitkering middelen voor mobiliteit. Deze middelen worden voornamelijk ingezet voor de OV-concessies , de stimulering en verduurzaming van mobiliteit en regionale infrastructurele projecten.Het jaarlijkse resultaat van de ontvangen bijdrage en de verantwoorde lasten wordt verrekend met de reserve.

Functie

Spaar

Voeding

Decentralisatie provinciefonds

Besluitvorming/instellingsjaar

Begroting 2016

Looptijd

2099

Toelichting onttrekkingen

In de Primitieve Begroting 2020 is de totale provinciale bijdrage van € 15,3 mln voor de aanschaf en inzet van 20 waterstofbussen opgenomen. Inmiddels is duidelijk dat het project over meerdere jaren gerealiseerd wordt, daarom wordt de bijdrage ook over meerdere jaren verdeeld:
2020   €   1,5 mln
2021   €   12,1 mln
2022   €   1,7 mln
De vrijvallende middelen 2020 blijven beschikbaar in de reserve Mobiliteit en worden in 2021 en 2022 onttrokken.

Toelichting toevoegingen

Niet van toepassing.

Deze pagina is gebouwd op 08/28/2020 08:02:59 met de export van 08/28/2020 07:55:42