Voorjaarsnota 2020
portal

Bijlage 1 Reserves

Toelichting reserves

Project duurzame ontwikkeling Zuidplaspolder

Uitsplitsing reserve per doel

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo per
31-12-2019

Toevoe-gingen

Onttrek-kingen

Saldo per
31-12-2020

Saldo per
31-12-2021

Saldo per
31-12-2022

Saldo per
31-12-2023

Res Project duurz ontw. Zuidplaspold

11.895

0

1.930

9.965

8.035

7.316

6.424

Toelichting

Onderwerp:

Project duurzame ontwikkeling Zuidplaspolder

Inhoud en doel

Betreft de inzet van de Nota Ruimte middelen ten behoeve van het Project duurzame ontwikkeling Zuidplaspolder. Op basis van de geactualiseerde planning voor de uitvoering van het project duurzame ontwikkeling Zuidplaspolder worden in 2024 de laatste middelen uit de reserve ingezet.

Functie

Spaar

Voeding

De bestemmingsreserve wordt gevoed door het restant van de aan het ROZ toegekende Nota Ruimte middelen en de aan de provincie gedecentraliseerde middelen naar aanleiding van de Nota Ruimte.

Besluitvorming/instellingsjaar

Voorjaarsnota 2014

Looptijd

2024

Toelichting onttrekkingen

Kasritme verschillen in de bestedingen voor het project duurzame ontwkkeling Zuidplaspolder leiden tot bijstellingen van budget. Voor het jaar 2020 met een lagere onttrekking van € 2,5 mln, naar € 1,9 mln. Voor het jaar 2021 met een lagere onttrekking van € 1,5 mln, naar € 1,9 mln. Voor het jaar 2024 met een hogere onttrekking van € 4 mln, naar € 6,4 mln.

Toelichting toevoegingen

Niet van toepassing.

Deze pagina is gebouwd op 08/28/2020 08:02:59 met de export van 08/28/2020 07:55:42