Voorjaarsnota 2020
portal

Bijlage 1 Reserves

Toelichting reserves

Begrotingssaldo 2024-2031

Uitsplitsing reserve per doel

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo per
31-12-2019

Toevoe-gingen

Onttrek-kingen

Saldo per
31-12-2020

Saldo per
31-12-2021

Saldo per
31-12-2022

Saldo per
31-12-2023

Begrotingssaldo 2024-2031

69.354

0

0

69.354

69.354

69.354

64.354

Toelichting

Onderwerp:

Begrotingssaldo 2024-2031

Inhoud en doel

Omdat investeringsprojecten soms op een ander moment worden uitgevoerd (en geactiveerd) dan oorspronkelijk begroot, verschuift een deel van de afschrijvingslasten in de tijd. Een deel van de vrijvallende afschrijvingslasten zijn in de kadernota 2017 beklemd ter dekking van het totale begrotingssaldo. De beklemming is vastgelegd voor de jaren 2024 t/m 2030.

Functie

Buffer

Voeding

Uit de vrijvallende kapitaallasten

Besluitvorming/instellingsjaar

Begroting 2019

Looptijd

2031

Toelichting onttrekkingen

Niet van toepassing.

Toelichting toevoegingen

Niet van toepassing.

Deze pagina is gebouwd op 08/28/2020 08:02:59 met de export van 08/28/2020 07:55:42