Voorjaarsnota 2020
portal

Bijlage 1 Reserves

Toelichting reserves

Egalisatiereserve beheer en onderhoud

Uitsplitsing reserve per doel

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo per
31-12-2019

Toevoe-gingen

Onttrek-kingen

Saldo per
31-12-2020

Saldo per
31-12-2021

Saldo per
31-12-2022

Saldo per
31-12-2023

Egalisatiereserve beheer & onderhoud

50.269

14.854

6.000

59.124

67.599

49.599

42.599

Toelichting

Onderwerp:

Egalisatiereserve beheer en onderhoud

Inhoud en doel

De door PS vastgestelde Nota budgetbehoefte geeft een gemiddeld jaarbudget voor beheer en onderhoud. Door de toestandsafhankelijke aanpak van het onderhoud, waarbij het areaal op het economisch meest rendabele moment wordt onderhouden, ontstaan pieken en dalen in de jaarlijkse uitgaven. Bij het Kaderbesluit infrastructuur 2016 is besloten een egalisatiereserve te vormen om deze schommelingen op te vangen en voor de provinciale begroting een gelijkmatige lastenontwikkeling te presenteren. De egalisatiereserve beheer en onderhoud DBI is per 2016 ingesteld. Eens in de 4 jaar wordt de budgetbehoefte voor het dagelijks en planmatig beheer en onderhoud berekend. Dit zal in 2020 weer herijkt worden. De looptijd is doorlopend, daarom is 9999 ingevuld.

Functie

Egalisatie

Voeding

Programmaresultaat / programmabegroting

Besluitvorming/instellingsjaar

Begroting 2017

Looptijd

9999

Toelichting onttrekkingen

Niet van toepassing.

Toelichting toevoegingen

Het beheer- en onderhoudsprogramma is bijgesteld. Ter dekking hiervan wordt de storting in de reserve met onderstaande budgetten verlaagd:
- Overdracht wegen - € 0,9 mln
- Dagelijks beheer en onderhoud - € 2,0 mln
- Planmatig beheer en onderhoud - € 4,4 mln
- Hefbrug Boskoop, middelen beschikbaar voor schadeclaims - € 0,3 mln

Deze pagina is gebouwd op 08/28/2020 08:02:59 met de export van 08/28/2020 07:55:42