Voorjaarsnota 2020
portal

Bijlage 1 Reserves

Toelichting reserves

Risicoreserve Energiefonds

Uitsplitsing reserve per doel

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo per
31-12-2019

Toevoe-gingen

Onttrek-kingen

Saldo per
31-12-2020

Saldo per
31-12-2021

Saldo per
31-12-2022

Saldo per
31-12-2023

Risicoreserve Energiefonds

41.190

7.800

0

48.990

50.790

50.790

50.790

Toelichting

Onderwerp:

Risicoreserve Energiefonds

Inhoud en doel

In het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019 is de oprichting van een risicoreserve Energiefonds verwoord. Voor nieuwe ambities en technieken die nodig zijn voor de energietransitie is een Energiefonds in het leven geroepen ter grootte van € 100 mln. Daarbij worden deelnemingen en participaties geselecteerd op rendement. Voor dit fonds wordt tevens een risicoreserve aangelegd van € 25 mln, ter afdekking van het financieel risico dat de provincie loopt in de deelnemingen en participaties. De middelen voor dit laatste aspect worden vrijgemaakt en worden gestort in een aparte reserve.Looptijd is onbepaald, daarom is 9999 ingevuld.

Functie

Buffer

Voeding

Financiële ruimte

Besluitvorming/instellingsjaar

2016

Looptijd

9999

Toelichting onttrekkingen

Niet van toepassing.

Toelichting toevoegingen

Niet van toepassing.

Deze pagina is gebouwd op 08/28/2020 08:02:59 met de export van 08/28/2020 07:55:42