Voorjaarsnota 2020
portal

Bijlage 1 Reserves

Toelichting reserves

Voormalig Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 3 (ISV 3)

Uitsplitsing reserve per doel

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo per
31-12-2019

Toevoe-gingen

Onttrek-kingen

Saldo per
31-12-2020

Saldo per
31-12-2021

Saldo per
31-12-2022

Saldo per
31-12-2023

Voorm.Invest.budg.Sted.Vern.3 (ISV3)

1.118

0

1.118

0

0

0

0

Toelichting

Onderwerp:

Voormalig Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 3 (ISV 3)

Inhoud en doel

In 2015 is door PS besloten om het restant van de beschikbare ISV 3 middelen, die niet meer als beklemd hoeven te worden aangemerkt, in te zetten voor doelen waarvoor het budget van het Rijk was bestemd. De middelen zijn beschikbaar gesteld voor de volgende onderwerpen uit het Hoofdlijnenakkoord: Uitvoeringsprogramma Groen (Doel 1-3), Kwaliteitsnet Goederenvervoer (Doel 2-1) en Beschermd, bekend en beleefbaar erfgoed (Doel 3-6). Jaarlijks zullen voor deze onderwerpen middelen aan de reserve worden onttrokken.

Functie

Spaar

Voeding

Overlopende passiva

Besluitvorming/instellingsjaar

Jaarrekening 2016

Looptijd

2020

Toelichting onttrekkingen

Voor de subsidie aan de landschapstafel Leidse Ommelanden wordt € 1,1 mln onttrokken.
Deze subsidie is in 2019 voor een gelijk bedrag vrijgevallen a.g.v een looptijdwijziging en in 2020 weer opgevoerd.

Toelichting toevoegingen

Niet van toepassing.

Deze pagina is gebouwd op 08/28/2020 08:02:59 met de export van 08/28/2020 07:55:42