Voorjaarsnota 2020
portal

Bijlage 1 Reserves

Toelichting reserves

MIT MKB Innovatiestimulering topsectoren

Uitsplitsing reserve per doel

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo per
31-12-2019

Toevoe-gingen

Onttrek-kingen

Saldo per
31-12-2020

Saldo per
31-12-2021

Saldo per
31-12-2022

Saldo per
31-12-2023

MIT MKB Innovatiestimulering topsect

13.516

9.900

7.800

15.616

14.766

11.716

6.766

Toelichting

Onderwerp:

MIT MKB Innovatieregeling Topsectoren

Inhoud en doel

In het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019 is afgesproken dat er extra geïnvesteerd word in het domein Economie. Een van de onderdelen die in de nadere uitwerkingsfase hiervan naar voren zijn gekomen is innovatiestimulering van het MKB. Om dit geïdentificeerde onderdeel goed te kunnen aansturen, is een extra reserve noodzakelijk gebleken. Deze middelen worden ingezet voor subsidieverstrekking aan derden, waarbij die derden meer dan één jaar (het verleningsjaar) nodig zullen hebben voor uitvoering. Dat betekent dat de middelen die beschikbaar moeten zijn in het verleningsjaar, gedeeltelijk aan het einde van dat jaar opgespaard moeten worden in een reserve, om in de latere jaren onttrokken te worden zodra de activiteiten zijn uitgevoerd.

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Besluitvorming/instellingsjaar

2016

Looptijd

2025

Toelichting onttrekkingen

De MKB-MIT uitgaven 2020 worden met € 0,5 mln verlaagd in verband met het actuele kasritme van deze uitgaven. De desbetreffende onttrekking aan de reserve MIT wordt overeenkomstig verlaagd. In 2023 wordt de € 0,5 mln weer onttrokken.

Toelichting toevoegingen

Het Rijk heeft in de Decembercirculaire 2019 een bedrag ter beschikking gesteld van € 3,9 mln. Het bedrag is bij Jaarrekening 2019 beklemd en wordt nu vanuit de financiële ruimte in de reserve MIT gestort en vooralsnog onttrokken in 2023. Hiermee wordt aangesloten bij het verwachte kasritme van de subsidieregeling.

Deze pagina is gebouwd op 08/28/2020 08:02:59 met de export van 08/28/2020 07:55:42