Voorjaarsnota 2020
portal

Bijlage 1 Reserves

Toelichting reserves

Duurzame exploitatie energiepotentieel in de Zuidplaspolder

Uitsplitsing reserve per doel

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo per
31-12-2019

Toevoe-gingen

Onttrek-kingen

Saldo per
31-12-2020

Saldo per
31-12-2021

Saldo per
31-12-2022

Saldo per
31-12-2023

Duurz.expl.energiepotent.Zuidplasp.

113

0

0

113

113

113

113

Toelichting

Onderwerp:

Duurzame exploitatie energiepotentieel in de Zuidplaspolder

Inhoud en doel

Betreft middelen voor verdere uitwerking convenant ‘Duurzame exploitatie energiepotentieel Zuidplaspolder-Noord”. Deze taak is overgedragen aan de provincie na opheffing van de Regionale Ontwikkelingsorganisatie Zuidplaspolder (ROZ). De reserve zal gedurende de looptijd van het project Duurzame ontwikkeling Zuidplaspolder ingezet worden. Specifieke planning is nu nog niet bekend.

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Besluitvorming/instellingsjaar

Najaarsnota 2015

Looptijd

9999

Toelichting onttrekkingen

Niet van toepassing.

Toelichting toevoegingen

Niet van toepassing.

Deze pagina is gebouwd op 08/28/2020 08:02:59 met de export van 08/28/2020 07:55:42