Voorjaarsnota 2020
portal

Bijlage 1 Reserves

Toelichting reserves

Decentralisatieakkoord natuur

Uitsplitsing reserve per doel

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo per
31-12-2019

Toevoe-gingen

Onttrek-kingen

Saldo per
31-12-2020

Saldo per
31-12-2021

Saldo per
31-12-2022

Saldo per
31-12-2023

Decentralisatieakkoord natuur

920

0

198

722

0

0

0

Toelichting

Onderwerp:

Decentralisatieakkoord natuur

Inhoud en doel

In 2011 is een akkoord gesloten tussen Rijk en provincies over de decentralisatie van het natuurbeleid. Hierbij zijn afspraken gemaakt over de afwikkeling ILG, realisatie herijkte EHS en het natuurbeheer. Voor de uitvoering van dit akkoord ontvangt de provincie via het provinciefonds middelen (integratie-uitkering natuur). Via deze reserve worden deze middelen bestemd voor de uitvoering van het natuurakkoord en de aanvullend daarop gemaakte afspraken met het Rijk en in IPO-verband.

Functie

Spaar

Voeding

Financiële ruimte

Besluitvorming/instellingsjaar

Jaarstukken 2013

Looptijd

2021

Toelichting onttrekkingen

Voor de subsidie Oranjebonnen wordt € 0,2 mln onttrokken.
Deze subsidie is in 2019 voor € 0,9 mln vrijgevallen a.g.v een looptijdwijziging en wordt 2020 en 2021 (€ 0,7 mln) weer opgevoerd.

Toelichting toevoegingen

Niet van toepassing.

Deze pagina is gebouwd op 08/28/2020 08:02:59 met de export van 08/28/2020 07:55:42