Voorjaarsnota 2020
portal

Bijlage 1 Reserves

Toelichting reserves

Kickstart

Uitsplitsing reserve per doel

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo per
31-12-2019

Toevoe-gingen

Onttrek-kingen

Saldo per
31-12-2020

Saldo per
31-12-2021

Saldo per
31-12-2022

Saldo per
31-12-2023

Toelichting

Onderwerp:

Kickstart

Inhoud en doel

De reserve Kickstart is ingesteld voor de (loon)kosten van jonge ambtenaren (kickstarters). Het saldo is aangevuld met het restant aan gedifferentieerd belonen wat zodoende voor provinciale medewerkers beschikbaar blijft.

Functie

Egalisatie

Voeding

Overschot voorgaande jaren en 2017

Besluitvorming/instellingsjaar

Begroting 2018

Looptijd

2019

Toelichting onttrekkingen

De reserve is bij Jaarrekening 2019 opgeheven. Het restantbudget ad € 42.000 is overgeheveld naar reserve Jonge Ambtenaren.

Toelichting toevoegingen

Niet van toepassing.

Deze pagina is gebouwd op 08/28/2020 08:02:59 met de export van 08/28/2020 07:55:42