Voorjaarsnota 2020
portal

Bijlageboek bij Voorjaarsnota 2020

Bijlage 1 Reserves

Staat van Reserves

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo per
31-12-2019

Toevoe-gingen

Onttrek-kingen

Saldo per
31-12-2020

Saldo per
31-12-2021

Saldo per
31-12-2022

Saldo per
31-12-2023

Algemene reserve

92.794

106.091

121.845

77.040

89.657

96.731

112.816

Bestemmingsreserves

717.466

92.946

181.993

628.420

529.245

489.698

453.179

Totaal

810.260

199.038

303.838

705.460

618.901

586.429

565.995

Mutaties reserves per beleidsdoel

Reservenaam
(bedragen x € 1.000)

Toevoegingen

Onttrekkingen

Saldo mutaties

Algemene reserve

9-1 Algemene middelen

106.091

121.845

-15.754

Alt.locatie Hoeksche Waard

4-2 Creëren van een rijk vestigingsklimaat

0

720

-720

Apparaatslasten DLG

9-1 Algemene middelen

3.250

3.398

-148

Bedrijventerreinen

4-2 Creëren van een rijk vestigingsklimaat

0

3.308

-3.308

Bedrijventerreinen:IRP Oude Rijnzone

4-2 Creëren van een rijk vestigingsklimaat

0

500

-500

Beheerplannen Natura 2000 en PAS

5-1 Gezonde natuur

0

1.244

-1.244

Bereikbaarheid

2-1 Snel van A naar B

12.626

2.407

10.219

2-2 Beheer en onderhoud: op orde en duurzaam

456

4.600

-4.144

Decentralisatieakkoord natuur

7-2 Gezonde en bewegingsvriendelijke leefomgeving

0

198

-198

Egal.kaplast Nota IWA Bedrijfsvoer.

9-1 Algemene middelen

0

109

-109

Egalisatiereserve beheer & onderhoud

2-2 Beheer en onderhoud: op orde en duurzaam

14.854

6.000

8.854

Egalisatiereserve expl proj PZI

2-1 Snel van A naar B

3.153

7.815

-4.662

Energietrans.gebouwde omg.&glastuinb

3-1 Schone en duurzame elektriciteitsvoorziening

2.600

2.524

76

3-2 Verduurzaming gebouwde omgeving

0

100

-100

3-3 Duurzaam energie-en grondstoffensysteem in de industrie

0

50

-50

Erfgoedlijnen

4-3 Erfgoed, cultuur en toerisme

1.126

0

1.126

Frictiekosten RUD

7-1 Bevorderen verbetering milieukwaliteit en gezondheid

0

646

-646

Greendeal Zonnepanelen-asbest

3-1 Schone en duurzame elektriciteitsvoorziening

0

179

-179

Groene ambities

5-1 Gezonde natuur

1.753

4.652

-2.899

5-2 Toekomstbestendige landbouw

0

3.738

-3.738

7-2 Gezonde en bewegingsvriendelijke leefomgeving

5.100

6.481

-1.381

HOV Net Zuid-Holland Noord

2-1 Snel van A naar B

0

5.377

-5.377

Implementatie Omgevingswet

6-2 Vitaliteit en kwaliteit in de leefomgeving

0

1.598

-1.598

Interreg-cofinanciering EFRO

4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal

0

3.650

-3.650

IODS

5-1 Gezonde natuur

0

3.548

-3.548

IRP Goeree-Overflakkee

6-3 Afspraken met regio's

0

100

-100

Jonge ambtenaren

8-1 Duurzame organisatie

0

100

-100

Luchtkwaliteit (NSL)

2-3 Veilig en duurzaam

0

420

-420

Milieuaspecten omgevingbeleid

5-3 Leven met water

3

0

3

7-1 Bevorderen verbetering milieukwaliteit en gezondheid

0

523

-523

MIT MKB Innovatiestimulering topsect

4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal

9.900

7.800

2.100

Mitigatie/Energie

3-1 Schone en duurzame elektriciteitsvoorziening

0

464

-464

3-2 Verduurzaming gebouwde omgeving

0

400

-400

3-3 Duurzaam energie-en grondstoffensysteem in de industrie

0

100

-100

MJP Bodem, ondergrond en grondwater

7-1 Bevorderen verbetering milieukwaliteit en gezondheid

3.591

6.033

-2.442

7-3 Klimaatbestendig Z-H,opgew.tegen effect.v.klimaatver.&bodemd

0

100

-100

Mobiliteit

2-1 Snel van A naar B

2.029

9.449

-7.420

2-3 Veilig en duurzaam

-300

1.240

-1.540

Natuurcompensatie

5-1 Gezonde natuur

0

36

-36

NatuurNetwerk Nederland

5-1 Gezonde natuur

1.367

15.263

-13.897

Omgevingsveiligheid

7-1 Bevorderen verbetering milieukwaliteit en gezondheid

8.496

15.118

-6.622

Opstellen integrale onderzoeksagenda

1-2 Sterke samenleving

0

613

-613

Overcommittering OP-West

4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal

0

1.650

-1.650

Regionale gebiedsgerichte projecten

4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal

0

678

-678

Regionale netwerken topsectoren

4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal

1.200

1.257

-57

Res Project duurz ontw. Zuidplaspold

5-1 Gezonde natuur

0

230

-230

5-3 Leven met water

0

700

-700

6-3 Afspraken met regio's

0

1.000

-1.000

Reserve Ontwikkelopgave natuur

5-1 Gezonde natuur

2.500

30.766

-28.266

Reserve UPG 40

5-2 Toekomstbestendige landbouw

0

2.749

-2.749

7-2 Gezonde en bewegingsvriendelijke leefomgeving

0

2.312

-2.312

Reserve Vitaliteit

8-1 Duurzame organisatie

0

50

-50

Restauratie&herbestemming monumenten

4-3 Erfgoed, cultuur en toerisme

1.555

8.121

-6.566

Risicoreserve Energiefonds

3-1 Schone en duurzame elektriciteitsvoorziening

7.800

0

7.800

Risicoreserve Regmed XB

4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal

1.200

600

600

Verduurzaming Industrie

3-3 Duurzaam energie-en grondstoffensysteem in de industrie

0

2.200

-2.200

Versterking economie

3-3 Duurzaam energie-en grondstoffensysteem in de industrie

0

250

-250

4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal

5.470

6.394

-924

4-2 Creëren van een rijk vestigingsklimaat

3.218

880

2.338

Vlietland

7-2 Gezonde en bewegingsvriendelijke leefomgeving

0

82

-82

Voorm.Invest.budg.Sted.Vern.3 (ISV3)

7-2 Gezonde en bewegingsvriendelijke leefomgeving

0

1.118

-1.118

Zandmotor

5-3 Leven met water

0

284

-284

Zuidelijke Randstad

7-3 Klimaatbestendig Z-H,opgew.tegen effect.v.klimaatver.&bodemd

0

70

-70

Eindtotaal

199.038

303.838

-104.800

Deze pagina is gebouwd op 08/28/2020 08:02:59 met de export van 08/28/2020 07:55:42